Opracowanie wniosków na skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz procedura zmiany taryf

od 359.00 zł

Wideoszkolenie skierowane do pracowników wydziałów gospodarki komunalnej urzędów miast i gmin oraz gminnych zakładów gospodarki komunalnej, przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, osób zajmujących się weryfikacją oraz opracowywaniem wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, głównych księgowych, a także reprezentantów zarządów gmin, radnych, zarządców sieci, konserwatorów.

Nowe układy przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi
Uczestnicy otrzymają wiele wzorów pism: wniosków, decyzji, protokołów, umów, zawiadomień, uchwał oraz dokumenty w celu przeprowadzenia procedury nakazującej właścicielowi nieruchomości podłączenie do sieci kanalizacyjnej.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

 • Zmiana taryf przed upływem czasu ich obowiązywania w oparciu o obowiązujące przepisy. Przygotowanie Wniosku o skrócenie czasu obowiązywania taryf
 • Kolejna zmiana regulaminu po zatwierdzeniu
 • Zastosowanie ustawy „zaopatrzeniowej” oraz prawa wodnego w praktyce pod względem gospodarki wodno-ściekowej
 • Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Przedłużenie okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego
 • Ustalanie stref ochronnych dla ujęć wód
 • Opłaty za usługi wodne w okresie przejściowym i po jego zakończeniu
 • Przykładowa procedura administracyjna nakazująca podłączenie do sieci kanalizacyjnej


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
 • Informacja o odcięciu dostawy wody i zamknięciu przyłączy
 • Protokół awarii
 • Protokół kontroli u odbiorcy
 • Protokół odbioru przyłącza
 • Protokół z odczytu wodomierzy
 • Protokół zamontowania/wymiany wodomierza
 • Umowa o zaopatrzenie w wodę
 • Umowa o zwolnienie z długu (odsetki)
 • Warunki podłączenia do sieci
 • Wniosek rozwiązanie umowy
 • Wniosek o przyłączenie do sieci
 • Zarządzenie w sprawie procedury wydawania decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
 • Wezwanie do wykonania obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
 • Zawiadomienie o kontroli nieruchomości pod kątem obowiązku przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
 • Protokół kontroli nieruchomości
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
 • Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się strony, co do zebranych dowodów i materiałów
 • Decyzja nakazująca wykonanie obowiązku przyłączenia tej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej
 • Upomnienie w związku z niewykonaniem przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej
 • Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 • Przedsądowe wezwanie do zapłaty
 • Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
 • Informacja o wodzie pobranej na cele ppoż.
 • Umowa przejęcia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych


Szczegółowy program szkolenia:

1. OPRACOWANIE WNIOSKÓW O SKRÓCENIE OKRESU OBOWIĄZYWANIA TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI

 • Kto i kiedy powinien złożyć wniosek taryfowy i z czego składa się wniosek taryfowy?
 • Jak wygląda procedura zmiany taryf przed upływem trzech lat?
 • Jak poprawnie wypełniać tabele finansowe we wniosku?
 • Zasady konstruowania taryf w oparciu o rozporządzenie „taryfowe”
 • Sporządzanie kalkulacji z uwzględnieniem zasady ochrony odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen
 • Proces weryfikacji taryf w odniesieniu do opłat za usługi wodne
 • Uzupełnianie bądź poprawianie wniosku po wstępnej weryfikacji Wód Polskich
 • Przykłady decyzji organu regulacyjnego oraz odwołanie od decyzji Wód Polskich?
 • Dopłaty do taryf dla poszczególnych lub wszystkich grup taryfowych?
 • Omówienie kalkulacji, kosztów
 • Jakie dokumenty do rozliczeń będzie trzeba przygotować, w razie kontroli?
 • Wezwania od Wód Polskich w celu przekazania informacji
 • Wniosek po zakończeniu okresu przejściowego
 • Jak pisać pisma? Jak pisać uzasadnienia do wniosku? Omówienie krok po kroku
 • Jak ma wyglądać wniosek? Jak ma wyglądać uzasadnienie do wniosku?
 • Jak prawidłowo ustalać niezbędne przychody i dokonać ich alokacji na grupy odbiorców?
 • Od której tabelki rozpoczynać wyliczenia?
 • Jak wyliczamy, gdy np. mamy 4 grupy odbiorców, woda z wodomierza, gospodarstwa domowe, woda ryczałt, przedsiębiorstwa i użyteczność publiczna Jak podzielić koszty w księgowości?
 • Rola wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń́ wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Terminy obowiązujące przy opracowaniu wniosku
 • Jaki status posiadają Wody Polskie w zakresie taryf dla wody i ścieków?
 • W jaki sposób Wody Polskie weryfikują wnioski taryfowe, jak wygląda postępowanie w tej sprawie? Kto jest stroną takiego postępowania?
 • Co podlega analizie a co ocenie z perspektywy Wód Polskich?
 • Jakie rodzaje decyzji mogą wydać Wody Polskie w stosunku do złożonego wniosku taryfowego? Jak można kwestionować rozstrzygnięcia Wód Polskich?
 • Czy taryfy mogą wejść w życie z mocy prawa?
 • Co to jest taryfa tymczasowa?
 • Kiedy zatwierdzone taryfy wchodzą w życie?
 • Czy zatwierdzone taryfy można zmienić?
 • Jak gromadzić dane potrzebne do prawidłowego sporządzenia wniosku taryfowego?

2. ZMIANY W PROCEDURZE UCHWALANIA REGULAMINÓW DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

 • Co zrobić w przypadku otrzymania negatywnej opinii organu regulacyjnego?
 • Nowa procedura przyjmowania regulaminu
 • Jak Rada Gminy powinna poprawnie skontrolować nowy regulamin?
 • Wytyczne do sporządzenia projektu regulaminu dostarczania wody odprowadzania ścieków.

3. UMOWY

 • Umowa dostawca – odbiorca z uwzględnieniem norm urzędu ochrony konsumentów – dostosowanie umów do obowiązujących przepisów, aby UOKiK nie miał zastrzeżeń
 • Umowy za najemcami lokali w budynkach wielolokalowych

4. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI ZA WODĘ

 • Odcinanie wody, jeśli ktoś nie płaci – jak postępować w takich przypadkach?
 • Jak egzekwować opłaty od tych, którzy nie płacą za wodę i ścieki? Nieregularne należności i ich egzekwowanie w sądzie

5. PODŁĄCZANIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

 • Jak zmuszać niektórych właścicieli nieruchomości do wpięcia się do kanalizacji?
 • Jakie są obowiązki gmin w zakresie budowy przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, a jakie są obowiązki przedsiębiorstw?
 • Wydawanie warunków technicznych podłączenia do sieci
 • Budowa sieci a budowa przyłącza
 • Kwestia własności urządzeń: utrzymanie i eksploatacja
 • Ustalanie warunków technicznych dotyczących podłączenia do wodociągu
 • Dofinansowanie, – jakie i gdzie można dostać na wodociągi?
 • Odbieranie przyłączy
 • Ponoszenie kosztów, co do własności: przyłącze wodociągowe, jako własność odbiorcy, a przyłącze wodociągowe budowane przez gminę lub przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne (czy to gmina ma ponosić koszty?)
 • Dokumentacja dotycząca podłączania odbiorców do sieci wodociągowej
 • Wydawanie informacji i wydawanie warunków technicznych, zezwoleń, prowadzenie dokumentacji związanej z podłączaniem odbiorców do sieci wodociągowej, faktury
 • Wejście na teren nieruchomości w związku z awariami, co zrobić, jeśli osoba, która zarządza nieruchomością nie wyraża zgody?
 • Rozdzielność sieci - za co kto odpowiada:, za co zarządca, a za co właściciel posesji?
 • Gdzie się kończy przyłącze, za które odpowiada i ponosi odpowiedzialność zarządzający, a gdzie zaczyna się odpowiedzialność właściciela nieruchomości, jeśli chodzi o wodociągi i kanalizację (jakie są stanowiska Sądu Najwyższego w tej kwestii?)
 • Kontrole w przypadku, kiedy gmina sama jest przedsiębiorstwem w tym rozumieniu Główna linia a przyłącze: właściciel posiadanych przyłączy ma zapewnić niezawodne działanie? Właścicielami przyłączy wodociągowych i odcinka łączącego główną linię z nieruchomością odbiorcy:
 • Kto jest odpowiedzialny, czy właścicielem jest ta osoba, która sobie to przyłącze zrobiła? Czy odbiorca usług robi sobie przyłącze na własny koszt, czy na koszt gminy?
 • Czy odbiorca usług jest właścicielem przyłączy, skoro gmina na majątku gminnym nie posiada takich przyłączy wodociągowych?
 • Kwestia napraw na odcinku łączącym między linią główną a nieruchomością odbiorcy. Awarie Czy zasuwę na głównej linii powinna naprawiać gmina, czy odbiorca usług? Czy zasuwa należy do głównej linii, czy to już jest element przyłącza? Jak to się dzieli technicznie, bo ustawa tego nie wyjaśnia? Problem z zasuwami na głównej linii, awarie; czy zasuwa jest własnością odbiorcy, czy dostawcy. Duże koszty wymiany zasuwy. Elementy głównej linii i przyłączy – jak je się dzieli, co do kogo należy? Do kogo należy odpowiedzialność?
 • Opłata w postaci darowizny, jeśli ktoś chciał wykonać przyłącze

6. ZMIANA KOMPETENCJI ORGANÓW

 • Zmiana organu rozpatrującego skargę (prawo wodne)
 • Zmiana kompetencji, jeśli chodzi o wniesienie skargi na niespełnianie warunków technicznych

7. OPŁATY ZA USŁUGI WODNE

 • Omówienie opłat stałych i zmiennych na podstawie dotychczasowej praktyki i orzecznictwa
 • Zmiany zasad poboru opłaty stałej i zmiennej
 • Problematyka retencji wód opadowych
 • Opłata za zmniejszenie retencyjności gruntów, czyli naliczanie opłat, jeżeli grunty są utwardzone na powierzchni 3500 m2 w 70% wielkości działki – jak do tego podejść?
 • Skąd brać dane do naliczania opłat? Czy to dotyczy nowo powstających obiektów, a starych nie?
 • Jak wyglądają opłaty za korzystanie ze środowiska?
 • Opłaty podwyższone

8. POZWOLENIA WODNOPRAWNE PO ZMIANACH

 • Przedłużenie okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego
 • Ustalenie stref ochrony bezpośredniej i pośredniej
 • Czy trzeba zmieniać pozwolenia wodnoprawne?
 • Kiedy nie jest konieczne pozwolenie wodnoprawne?
 • Jak będą się zmieniać opłaty stałe?
 • Czy opłaty stałe będą ulegać zmniejszeniu w stosunku do poboru, czy tylko z pozwolenia? Czy opłatę stałą dzielić w ostatnim okresie? Do którego miesiąca będą te opłaty?

Prowadzący

Kinga Trzaska –praktyk od 2010 r. na stanowisku inspektora ds. zaopatrzenia w wodę w urzędzie gminy, gdzie zajmuje się kompleksowo prowadzeniem spraw z zakresu zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę w tym m.in. naliczaniem należności za zużytą wodę, wystawianiem faktur oraz obsługą zestawu inkasenckiego, kalkulacją stawki i opracowaniem taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, monitorowaniem, jakości wody przeznaczonej do spożycia, a także innymi zagadnieniami związanymi z administrowaniem wodociągami gminnymi (SUW, hydrofornia, sieć wodociągowa – rozbudowa i modernizacja, awarie, wymiana wodomierzy). Ukończyła Politechnikę Białostocką jako inżynier ochrony środowiska o specjalności gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych, oraz magisterium z administracji w specjalności samorząd terytorialny na Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku. Absolwentka wielu kursów m.in. „Procedury administracyjne, techniki prawodawcze, ochrona środowiska, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne w JST” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Menedżerskie na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku oraz Zarządzanie Ochroną Środowiska na Uczelni Jańskiego w Łomży. Na swoim stanowisku zajmuje się jeszcze m.in. ochroną środowiska oraz gospodarką odpadami.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 359.00
28 maja 2020