Księgowość w OPS

Najbardziej problematyczne zagadnienia w księgowości Ośrodków Pomocy Społecznej. Jakie są zasady wyceny i księgowania dochodów i wydatków, przychodów i kosztów w 2018 r.? Jak księgować wypłaty świadczenia wychowawczego 500 PLUS, wypłaty świadczeń z FA i ŚR? Polityka rachunkowości, środki trwałe, instrukcja kasowa, inwentaryzacyjna, klasyfikacja budżetowa w 2018 r.

UWAGA!!! 
Prowadząca omówi innowacyjną metodę zarządzania dokumentami księgowymi w OPS

 1.        Jak prawidłowo powinien przebiegać obieg dokumentów księgowych w OPS?
 2.        Jak skonstruować harmonogram pracy działu księgowości?
 3.        W jaki sposób rozdzielić zadania i odpowiedzialności miedzy pracowników działu księgowości aby usprawnić pracę z dokumentacją księgową? 

 

Uczestnicy otrzymają przykładowe schematy księgowań:

1. Ewidencja dochodów i wydatków budżetowych w OPS.
2. Ewidencja należność i zobowiązania OPS w roku 2018 (w tym od dłużników alimentacyjnych).
3. Ewidencja przychodów i kosztów.
4. Ewidencja wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ŚR i świadczeń wychowawczych 500+.
5. Ewidencja nienależnie pobranych świadczeń.
6. Ewidencja odsetek należnych z tytułu dochodów budżetowych 

Przykładowe wzory:

 1. Przykładowa polityka rachunkowości,
 2. Wzory upoważnień dla księgowego i innych pracowników,
 3. Przykładowa instrukcja kasowa,
 4. Przykładowa instrukcja inwentaryzacyjna,
 5. Przykładowe pisma dot. ubiegania się kierownika OPS o udzielenie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy,
 6. Przykładowy harmonogram pracy Działu FK,
 7. Wzór zarządzenia dyrektora wprowadzające harmonogram Działu FK.

 

Na szkoleniu m.in.:

 • Jaka jest odpowiedzialność kierownika OPS za gospodarkę finansową jednostki?
 • Dokumentacja wewnętrzna z zakresu rachunkowości OPS
 • Omówienie realizowanych zadań OPS z zakresu administracji rządowej i zadań własnych
 • Dochody i wydatki; przychody i koszty – jakie są zasady wyceny i zasady ich księgowania w roku 2018?
 • Księgowanie wypłaty świadczenia wychowawczego 500 PLUS, wypłaty świadczeń z FA i ŚR.
 • Odsetki od należności – ewidencja i prezentacja w sprawozdaniach.
 • Zarządzanie dokumentami księgowymi w OPS
 • Zmiana klasyfikacji budżetowej
 • Księgowanie
 • Sprawozdawczość
 • Program wieloletni MRPiPS dla seniorów – pn. „Senior +” edycja 2018

 

od 300.00 zł

Brak dostępnych szkoleń.