Jaką karę może ponieść gmina, jeśli nie prowadzi kontroli firmy odbierającej odpady?


Warsztaty skierowane do osób zajmujących się gospodarką odpadami, kontrolą firm odbierających odpady, nielegalnie porzuconymi śmieciami

Prawa i obowiązki gmin w kontrolowaniu firm odbierających odpady w związku z nowymi przepisami ustawy

Podczas warsztatów z możliwością zadawania pytań dowiedzą się Państwo m.in. co można wyczytać z przekazywanych sprawozdań, czyli kontrola „zza biurka” zanim zdecydujemy o kontroli? W programie dodatkowo: NIELEGALNIE PORZUCONE ŚMIECI. Jak przeprowadzić postępowanie egzekucyjne w przypadku wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych?


Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

 • co zrobić, gdy przedsiębiorca w sprawozdaniu wykazuje kody, których nie ma w rejestrze działalności regulowanej
 • jakie błędy popełniają przedsiębiorcy przy sporządzaniu sprawozdań, na co zwrócić uwagę przy czytaniu sprawozdań, jakie informacje powinny wzbudzić nasze wątpliwości
 • czy kontrolowanemu przedsiębiorcy można pokazać treść skargi/interwencji
 • jak długo może trwać kontrola u przedsiębiorcy, jak liczyć czas kontroli
 • kiedy przedsiębiorca może odmówić przeprowadzenia kontroli bądź wpuszczenia urzędników na teren zakładu
 • co zrobić by kontrola gminy przeprowadzana przez WIOŚ wypadła pozytywnie
 • jakie informacje dotyczące gospodarki odpadami umieszczać na stronie internetowej gminy

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • przykładowy program kontroli,
 • protokół kompleksowej kontroli,
 • protokół z kontroli problemowej,
 • upoważnienie do przeprowadzania w imieniu Wójta/Burmistrza/Prezydenta kontroli spełniania przez przedsiębiorcę,
 • uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli,
 • zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli

Szczegółowy program szkolenia:

Kontrola firmy odbierającej odpady:

 • Jakie sankcje grożą gminom za brak kontroli podmiotów odbierających odpady?
 • Jakie prawa posiada gmina/urzędnik do przeprowadzania kontroli?
 • Czego możemy żądać/wymagać od firmy odbierającej odpady?
 • Prawa firm odbierających odpady komunalne.
 • Co sprawdzać podczas kontroli?
 • Jakich dokumentów możemy wymagać? Co powinny one zawierać?
 • Czy kontroler może wyjść poza zapisy zawarte w upoważnieniu?
 • Jak nakładać kary? Kiedy można nakładać kary?
 • Jak prowadzić protokół kontroli? Jakie zapisy warto zamieścić w protokole? Jak przekazywać protokół? Kiedy i kto podpisuje protokół? Kto otrzymuje protokół?

Weryfikowanie informacji przekazywanych przez firmy odbierające odpady

 • Jak sprawdzić, czy przedsiębiorca rzetelnie sporządził sprawozdanie?
 • Jak egzekwować przekazanie sprawozdań przez firmy odpadowe?
 • Jak obliczyć karę dla przedsiębiorcy za nieosiągnięcie poziomów recyklingu?
 • Przekazywanie przez firmy odbierające odpady informacji o osobach, które oddają odpady niezgodnie z deklaracją (oddają zmieszane a powinny segregować)
 • Czy firmy powinny przekazywać karty przekazywania odpadów selektywnych?
 • Czy firmy działające na podstawie umowy zawartej w wyniku postępowania przetargowego i odbierające odpady komunalne na podstawie indywidualnych umów z przedsiębiorcami powinny przekazywać dwa sprawozdania z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe, czy też przekazują jedno sprawozdanie łączne?
 • Jak weryfikować dane wysłane przez podmioty odbierające odpady, firmy, które nie chcą nawet pokazywać kart odbioru?
 • Przekazywanie kart odbioru, czy gmina powinna robić ewidencję kart przekazania odpadów, czy jest wtedy ich właścicielem
 • Weryfikacja sprawozdań przedsiębiorstw odbierających odpady, na jakiej podstawie gminy mogą weryfikować dane
 • Gmina miała wielu nierzetelnych odbiorców odpadów i karty i sprawozdania, jakie te firmy im przekazały były bardzo źle wypełnione. Jak egzekwować właściwe sprawozdania, egzekucja informacji

Procedura egzekucji opłaty za odbiór odpadów komunalnych

 • Jak postępować w przypadku składowania odpadów w miejscach nieprzeznaczonych?
 • Jak wszcząć takie postępowanie?
 • Jak zmusić do usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego, jeśli mieszkaniec nie poczuwa się do obowiązku? Jak prowadzić postępowanie według konkretnej procedury?
 • Jak prowadzić postępowanie w przypadku zalegania odpadów na posesjach prywatnych, a jak na nieruchomościach będących własnością firmy/spółki?
 • Co w przypadku, gdy podmiot wynajmujący teren, pozostawił po sobie odpady niebezpieczne a spółka została rozwiązana?
 • Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie egzekucyjne w przypadku wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych?
 • Co zrobić jeśli nie pomagają najwyższe kary? Mieszkaniec nadal nie chce usunąć odpadów
 • Postępowanie egzekucyjne o charakterze niepieniężnym, czyli grzywna w celu przymuszenia, postępowanie zastępcze - omówienie
 • Tytuł wykonawczy niepieniężny
 • Tytuł wykonawczy pieniężny
 • Jak zobowiązać podmiot do zastosowania wykonania zastępczego?
 • Koszty egzekucyjne
 • Co zrobić jeśli mieszkaniec wyrzuca śmieci w krzaki? Jak inaczej sobie poradzić z takim problem nie wzywając policji? Jakie gmina ma możliwości w tym zakresie?
 • Jak postąpić w przypadku pozbywania się padłych zwierząt przez rolników?
 • Co zrobić jeśli gmina nigdy nie złapała kogoś na gorącym uczynku? Usuwanie odpadów na koszt gminy. Ciekawe rozwiązania w tym zakresie.
 • Co robić w przypadku składowanych nielegalnie odpadów pobudowlanych?
 • Orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.
 • Jak inne gminy radzą sobie z przypadkami wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych? Dyskusja i wymiana doświadczeń uczestników szkolenia.
 • Jak uniknąć sprzątania za każdym razem śmieci z tych samych miejsc, jak sobie z tym radzić?
 • Odpady porzucane w rowach, lasach itp.

Prowadząca:Główny Specjalista Ochrony Środowiska w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Krakowie. Od 12 lat biegły sądowy w zakresie gospodarki odpadami, inspektor od 35 lat. Zakres obowiązków obejmuje m.in: kontrolę podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania przepisów, prawnych w zakresie gospodarki odpadami (w tym RIPOK, instalacje zastępcze), sporządzanie protokołów z kontroli, nadzorowanie i prowadzenie działań pokontrolnych tj.: wydawanie zarządzeń pokontrolnych, decyzji karnych, kierowanie wniosków do innych organów administracji państwowej oraz prowadzenie postępowań. W latach 2013 - 2015 prowadzenie na terenie województwa małopolskiego kontroli gmin w ramach ogólnopolskiego cyklu kontrolnego w zakresie przestrzegania przez gminy przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz sporządzenie całościowego raportu z kontroli gmin na terenie województwa małopolskiego.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.