Najbardziej problematyczne zagadnienia w usuwaniu drzew i krzewów

od 419.00 zł

Warsztaty skierowane do osób zajmujących się wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew; Wydziały Ochrony Środowiska, Zieleni, Ochrony Przyrody, osoby bazujące na ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

USUWANIE DRZEW Z POWODU INWESTYCJI BUDOWLANYCH, WYCINANIE ZIELENI NA GRUNTACH O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Na szkoleniu omówimy m.in.: wycinanie zieleni na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym; ustalanie stron postępowania, kwestie właścicielskie, procedury postępowań; współwłasność, spółdzielnie mieszkaniowe, rodzinne ogródki działkowe, drzewa na granicy działek, urządzenia przesyłowe


Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

 • Usuwanie drzew rosnących w pasie drogowym dróg publicznych
 • Zmiany dotyczące powrotu kar za usunięcie, czy zniszczenie drzew na działkach wpisanych do rejestru zabytków
 • Parametry drzew pomnikowych przy usuwaniu zieleni
 • Jakie są zasady wycinki drzew lub krzewów na nieruchomościach objętych ochroną konserwatora zabytków?
 • Jakie są zasady usuwania zadrzewień przydrożnych, śródpolnych i nadwodnych?
 • Usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych w kontekście Nowego Prawa Wodnego
 • Drzewa i krzewy owocowe na terenach zieleni

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB/I KRZEWÓW
 • OŚWIADCZENIE O TYTULE PRAWNYM WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE ZWIĄZANE Z USUNIĘCIEM DRZEW/KRZEWÓW
 • OŚWIADCZENIE O ZAWIADOMIENIU MIESZKAŃCÓW W PRZYPADKU WNIOSKU SKŁADANEGO PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ
 • WZÓR OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE WŁASNOŚCI URZĄDZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 § 1 KODEKSU CYWILNEGO
 • ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW/KRZEWÓW BEZ NASADZEŃ I OPŁAT
 • ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW/KRZEWÓW Z OPŁATĄ I NASADZENIAMI
 • ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW/KRZEWÓW Z OPŁATĄ, BEZ NASADZEŃ
 • ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW/KRZEWÓW Z NASADZENIAMI, BEZ OPŁAT
 • ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW W PASIE DROGOWYM
 • PROTOKÓŁ OGLĘDZIN (z art. 83c)
 • PROTOKÓŁ OGLĘDZIN ZŁOMU LUB WYWROTU

Szczegółowy program szkolenia:

Jak powinna wyglądać procedura wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym?

 • Kto jest posiadaczem samoistnym, czego można wymagać od takiej formy własności?
 • Status właściciela i posiadacza nieruchomości w postępowaniu w sprawie zezwoleń i kar za niewłaściwą pielęgnację zieleni – wzajemna zależność. Doprecyzowanie pojęcia użytkownika wieczystego.
 • Problem: właściciel – posiadacz działki. Jak to tłumaczyć ludziom? Co w sytuacji, jeśli jest kilku współwłaścicieli; czy każdy musi składać podpis, czy wystarczy podpis tylko jednego wyznaczonego pełnomocnika?
 • Kto może wyciąć drzewa z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym?
 • Czy współwłaściciel może dokonać zgłoszenia wycinki, gdy oprócz niego współwłaścicielami są także ludzie, którzy nie żyją?
 • Zgodnie z jaką procedurą może usunąć drzewo posiadacz samoistny?
 • Co zrobić w przypadku, gdy nie jest znane miejsce pobytu właściciela działki?
 • Co zrobić, gdy strony nie mogą dojść do porozumienia w sprawie usunięcia drzew?
 • Co zrobić, jeśli strony postępowania nie żyją, toczy się postępowanie spadkowe?
 • Czy wszyscy współwłaściciele nieruchomości muszą wyrazić zgodę na usunięcie drzew?
 • Jak postępować w przypadku, gdy zagrażające upadkiem drzewo rośnie na działce o nieuregulowanym stanie prawnym?

Jak postępować w przypadku wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych?

 • Jak powinna wyglądać procedura w przypadku usuwania drzew z terenu spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych? Problem składania niewłaściwych wniosków przez spółdzielnie mieszkaniowe, kto jest stroną postępowania?
 • Kwestia spółdzielni mieszkaniowych: czym się kierować, jeśli drzewa są zdrowe, a na przykład zacieniają i jest wniosek o ich usunięcie?
 • Czy wydawać zezwolenie na usunięcie drzewa, jeśli powodem jest jego „uciążliwość” związana np. z koniecznością grabienia liści lub związana z opadaniem żołędzi, kasztanów?
 • Jak powinna wyglądać procedura w przypadku usuwania drzew z rodzinnych ogrodów działkowych?
 • Jak określić, czy dany obszar to teren lasu należący do nadleśnictwa, czy drzewa są już poza tym terenem?
 • Jak postąpić w sytuacji, jeśli organizacja ekologiczna chce być w postępowaniu na prawach „strony”?
 • Jak powinna wyglądać procedura w przypadku wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na granicy nieruchomości oraz rosnącego w rowie melioracyjnym? Kogo należy uznać za właściciela drzewa rosnącego na granicy posiadłości, czy obydwie strony?

Drzewa w granicy działek i spory między sąsiadami

 • Wycinka drzew na granicy działki osoby prywatnej z działką gminną.
 • Co zrobić w przypadku, gdy gmina jest współwłaścicielem z osobą fizyczną, a osoba fizyczna chce wyciąć drzewo, natomiast gmina jest przeciwna? Lub podobnie: jeśli firma jest współwłaścicielem działki z osobą fizyczną?
 • Czy sąsiad ma prawo wyciąć korzenie drzewa, które rośnie na sąsiedniej działce, ale korzenie wchodzą na jego działkę?
 • Czy uprawniony geodeta ma prawo dokonać przycinki drzewa, np. w celu ustalenia granicy działki lub wykonania skutecznie swojej pracy?
 • Urządzenia przesyłowe – usuwanie drzew w związku z zagrożeniem dla urządzeń przesyłowych
 • Urządzenia przesyłowe na terenie prywatnym – czy właściciel musi wyrazić zgodę na usunięcie drzewa, które może uszkodzić urządzenie?

Usuwanie drzew rosnących w pasie drogowym dróg publicznych

 • Jakie są szczegółowe warunki usuwania drzew w pasie drogowym?
 • Co podlega uzgodnieniu z RDOŚ?
 • Czy pomimo odmowy uzgodnienia dyrektora ochrony środowiska, starosta może wydać zezwolenie na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym?
 • Decyzja/brak decyzji RDOŚ. „Milcząca zgoda”
 • Jak powinna wyglądać procedura uzgadniania projektu decyzji na usunięcie drzew przydrożnych z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska?
 • Jakie gatunki chronione mogą występować w zadrzewieniach przydrożnych?
 • Jak powinna wyglądać procedura w przypadku stwierdzenia w zadrzewieniach obecności gatunków chronionych?
 • Czy zarządca drogi powinien załączyć do wniosku projekt nasadzeń zastępczych?
 • Czy do RDOŚ można przekazać kopie akt sprawy?
 • Jak dbać o gatunki chronione występujące w obrębie zadrzewień przydrożnych?

Postępowanie w sprawie wycinki drzew na gruntach rolnych i w obszarach wiejskich

 • Czy rolnictwo jest działalnością gospodarczą?
 • Jakie zasady obowiązują rolników?
 • W jakich przypadkach rolnicy mogą być zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu?
 • Jakie są zasady usuwania drzew i krzewów w przypadku przywracania gruntów do użytkowania rolniczego?
 • W jaki sposób załatwiać sprawy, gdy rolnicy chcą przywrócić grunty nieużytkowane do użytkowania rolniczego i chcą usuwać drzewa z gruntów oznaczonych w ewidencji N, Lz, Lz-PsV i twierdzą, że chcą przywrócić rolnicze użytkowanie dla swoich gruntów (tj. uprawiać dany obszar rolniczo); jaka jest interpretacja Ministerstwa na temat art. 83f ust. 1 pkt 3b?
 • Czy można na gruncie rolnym wyciąć drzewa bez zezwolenia, aby ten grunt przeznaczyć do użytkowania rolniczego? Czy warunkiem będzie nieużytkowanie tego gruntu przez 5 lat, skoro użytkowanie rolnicze jest działalnością gospodarczą? Jak interpretować rolnika?
 • Których drzew i krzewów rolnicy nie mogą usuwać z nieruchomości rolnej?
 • Jak powinno wyglądać prawidłowo przeprowadzone postępowanie w sprawie wycinki drzew na gruntach rolnych?
 • Czy i kiedy zwalniać rolnika z opłaty za wycinkę drzew na gruntach rolnych?
 • Czy i kiedy można wydać zgodę na usunięcie większej ilości drzew na gruntach rolnych objętych dopłatami?
 • Jak postąpić w przypadku nieużytkowanej działki rolnej, na której wyrósł las?
 • Użytek rolny a las – jak radzić sobie z nieaktualną ewidencją gruntów?
 • Czy należy kontrolować drzewa i krzewy usuwane przez rolników? np. jeśli rolnik usuwa drzewo, bo chce wybudować stodołę, kurnik, oborę, stajnię albo dojazd do pola? W jakich przypadkach musi on uzyskać zezwolenie, a w jakich może usuwać drzewa bez zezwolenia?
 • Ustalanie, czy drzewo rośnie na terenie miasta, czy jest to już teren wsi.

Usuwanie drzew i krzewów znajdujących się na terenie wpisanym do rejestru zabytków

 • Czy zamiast dwóch pozwoleń na wycinkę drzew lub krzewów wydawać jedno pozwolenie na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami? Czy dotyczy to także prywatnych posesji?
 • Jak informować osoby fizyczne - właścicieli działek wpisanych do rejestru zabytków - o zasadach usuwania drzew i krzewów z ich nieruchomości?
 • Jakie są zasady usuwania zieleni na cmentarzach? Usuwanie drzew w dobrym stanie zdrowotnym, ale niszczących nagrobki.

Opłaty i kary

 • W jakich przypadkach można umorzyć opłaty naliczone w decyzjach?
 • Jak poprawnie przeliczać opłaty?
 • Kiedy można odraczać opłaty za wycinkę drzew?
 • Kwestie sporne dotyczące odraczania opłat
 • W jakich przypadkach gmina może zwolnić od opłat?
 • Decyzje na temat opłat za usuwanie drzew.
 • Czy i kiedy zwalniać rolnika z opłaty za wycinkę drzew na gruntach rolnych?
 • Czy wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zawsze związane jest z opłatą skarbową?
 • Jakie są przesłanki na umarzanie opłat za usunięcie drzewa?
 • Naliczanie opłat w związku z wycinaniem drzew pod inwestycje.
 • Jakie są zasady postępowania kontrolnego nieruchomości, na której zostanie przeprowadzona wycinka?
 • Jakie są uprawnienia kontrolne gminy?
 • W jakich sytuacjach grozi kara za nielegalną wycinkę?
 • W jakich przypadkach należy nałożyć karę za uszkodzenie lub zniszczenie drzewa?
 • Jakie kary nakładać w przypadku, gdy ktoś zniszczy drzewo przez nieumiejętne pielęgnowanie drzewa?
 • Komu wymierzać karę: właścicielowi, czy komuś, kto działał pod zlecenie?
 • Jakie są kary za wycinkę dokonaną mimo sprzeciwu gminy?
 • Czy i kiedy można przejść na nowe przepisy dotyczące kar, jeżeli sprawa została wszczęta na starych przepisach?
 • Czy stare kary naliczone za nielegalną wycinkę mogą zostać anulowane osobom fizycznym?
 • Czy możliwa jest zmiana wysokości nałożonej kary po wejściu w życie nowych przepisów?
 • Co się stanie, gdy straż pożarna nie wyśle informacji, że usunęła drzewo? Czy nakładać karę?
 • W jakich przypadkach możliwa jest odpowiedzialność karna za wycinkę zieleni bez pozwolenia?
 • Co wprowadza nowe rozporządzenie w sprawie parametrów drzew pomnikowych?

Zgłoszenie zamiaru wycinki drzewa

 • W jakich przypadkach gmina może wnieść sprzeciw do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa?
 • Które osoby fizyczne nie mogą korzystać z prawa do zgłoszenia zamiaru wycinki drzewa?
 • Czy zamiar usunięcia drzewa wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli?
 • Czy gmina powinna prowadzić rejestr zgłoszeń zamiaru wycinki oraz rejestr sprzeciwów?
 • Czy każde drzewo wymaga rejestracji?
 • Jakie sankcje grożą za brak zgłoszenia?
 • Co zrobić, jeśli zgłaszający nie figuruje w księdze wieczystej jako właściciel?
 • Co zrobić, jeśli zgłaszający nie podpisał zgłoszenia?
 • Od kiedy liczyć termin 21 dni na dokonanie oględzin, jeśli zgłoszenie nie jest kompletne?
 • Czy do tego terminu wlicza się czas na doręczenie zgłaszającemu zawiadomienia o oględzinach w terenie?
 • Czy wniesienie sprzeciwu w sytuacji, gdy decyzja stanie się ostateczna, oznacza automatycznie obowiązek uzyskania pozwolenia na wycinkę?
 • W jakiej formie i czy na wniosek zgłaszającego, czy też może z urzędu, należy udostępnić protokół?
 • Od kiedy liczyć 7-dniowy termin na uzupełnienie zgłoszenia?
 • Jakie to są przypadki uzasadniające wniesienie sprzeciwu, gdy wycinka wymaga wydania pozwolenia w trybie art. 83 ust.1 uop?
 • W jakich sytuacjach gmina może objąć specjalną ochroną drzewo zgłoszone przez właściciela do wycinki?

Wydawanie zezwoleń

 • Kwalifikacja krzewów, które można usunąć bez pozwolenia. Kiedy zezwolenie na wycięcie krzewów nie jest potrzebne i w jakich przypadkach?
 • Jakie są zasady usuwania krzewów w skupiskach do 25 m2?
 • Co w sytuacji, gdy drzewo jest wielopniowe?
 • Co z drzewami, które mogą być zarówno krzewem jak i drzewem, np. bez, dereń, suchodrzew tatarski i in. gatunkami roślin drzewiastych, które w zależności od warunków bytowania mogą samoistnie wyrastać zarówno w formie krzewu, jak i małego drzewka? Jakie są zasady ich usuwania?
 • Plan nowych nasadzeń.
 • Usuwanie drzew na rzecz inwestycji budowlanych.
 • Na jakim etapie procesu budowy powinno być wydane zezwolenie na usuwanie drzewa?
 • Czy zezwolenie na usunięcie drzew musi być wydane przed pozwoleniem na budowę?
 • Przejęcie zezwoleń na usuwanie drzew przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży.
 • Jakie są konsekwencje dla podmiotów dokonujących wycinki drzew z terenów niebędących ich własnością, a wymienionych w art. 83f ust. 1 pkt 3 i pkt. 3a?
 • Kiedy można odmówić wydania zezwolenia na usunięcie drzew?
 • Czy zezwolenie na usunięcie drzew może być przeniesione na inny podmiot?
 • Jaki organ jest właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenach zamkniętych?
 • Czy pracownicy na stanowiskach pomocy administracyjnej mogą rozpatrywać sprawy związane z wydawaniem zezwoleń? Czy mogą przeprowadzać oględziny w terenie? Czy mogą przygotowywać decyzje?
 • Usuwanie wykrotów, wiatrołomów, drzew uschniętych. Czy usunięcie wykrotu lub wiatrołomu wymaga uzyskania zezwolenia - czy można go usunąć bez narażania się na posądzenie o kradzież; czy gmina może nie wydawać decyzji, skoro drzewo jest przewrócone?
 • Jak powinien wyglądać protokół potwierdzający, że drzewo jest złomem; czy trzeba jechać w teren?
 • Jak postępować w przypadku, gdy drzewo jest siedliskiem chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów?
 • W jakich sytuacjach można usuwać gniazda w okresie lęgowym ptaków?
 • W jakich okresach przypada zakaz usuwania gniazd? Przesunięcia okresów lęgowych poszczególnych gatunków ptaków.

Nasadzenia zastępcze

 • Ponowne nakładanie obowiązku wykonania nasadzeń
 • Czy należy oceniać żywotność nasadzeń za każdym razem?
 • Czy należy sprawdzać wykonanie nasadzeń i nowe nasadzenia?
 • Jak powinna wyglądać decyzja nakazująca wykonanie ponownie nasadzeń?
 • Co, jeśli nie naliczamy opłaty, a nasadzenia po 3 latach zachowają żywotność?
 • Jak postąpić, jeśli właściciel sprzedał działkę?
 • Czy nasadzenia mogą być w innym miejscu niż usuwane drzewa, czy muszą być na terenie gminy, czy mogą być poza jej terenem?
 • Czy należy robić dokumentację fotograficzną drzewa przeznaczonego pod wycinkę?
 • Drzewo za drzewo: co w sytuacji, jeśli w przypadku nowych nasadzeń w kompensacji za wycinkę drzewa, sadzone są sadzonki niskiej jakości, słabe?
 • Czy oświadczenie o posadzeniu nowego drzewa to wystarczający dowód?
 • Czy zawsze jest obowiązek nowych nasadzeń? Kiedy można zwalniać od obowiązku nasadzeń?
 • Nasadzenia uzupełniające: jakiej wielkości drzewa kazać sadzić?
 • Jak chronić nasadzenia zastępcze?

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew rosnących na obszarze Natura 2000, w obszarze chronionego krajobrazu i w parku krajobrazowym

 • Czy i kiedy można wydać zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na obszarze Natura 2000?
 • Czy i kiedy można wydać zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na terenie parku krajobrazowego lub w obszarze chronionego krajobrazu?
 • W jakich sytuacjach należy konsultować wydanie decyzji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska?
 • Wycinka podtopionych i poprzewracanych drzew na opał – kiedy można wydać zezwolenie na usunięcie drzew?

Prowadzący

Maria Szymczak, Inspektor ds. Rolnych i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Krzykosy, wcześniej w Urzędzie Miasta i Gminy w Jarocinie. Sprawami ochrony środowiska i ochrony przyrody, w tym procedurą administracyjną w postępowaniu dotycz. usuwania drzew zajmuje się od 1992 r. Ponadto zajmuje się także m.in. rozpatrywaniem wniosków o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach, wydawaniem decyzji środowiskowych, utrzymaniem czystości i porządku w gminach - odpady (wdrażanie "ustawy śmieciowej", przetargi, sprawozdania), azbest, opłaty za korzystanie ze środowiska, bezdomne zwierzęta itd., tj. ogółem sprawami związanymi z ochroną środowiska i rolnictwem.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Zobacz hotel
Zobacz na mapie
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
Zobacz na mapie
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
Zobacz na mapie
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
Zobacz na mapie
Zobacz hotel
Zobacz na mapie