Rola głównego księgowego w procesie inwentaryzacji. Czynności inwentaryzacyjne (lub ich brak) w kontekście odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

od 359.00 zł

Szkolenie skierowane jest do urzędów miast i gmin – wydziałów księgowości oraz finansowych, w szczególności dla księgowych oraz skarbników

PRZYDATNE WZORY PISM!
Celem szkolenia jest przekazanie ważnych wskazówek, które pomogą Państwu w przeprowadzeniu inwentaryzacji w urzędzie. Prowadzący omówi m.in.: metody, terminy oraz częstotliwość inwentaryzacji. Podpowiemy również, jak przygotować się do kontroli RIO, oraz jakie czynności inwentaryzacyjne mogą być naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

 • Jak się przygotować do kontroli RIO? Na co kontrolerzy zwracają największą uwagę? Jakie błędy pojawiają się najczęściej?
 • Czy pracownicy ponoszą odpowiedzialność, jeżeli w trakcie inwentaryzacji wyjdą jakieś błędy? Jakie są granice odpowiedzialności majątkowej pracowników?
 • Jakie czynności mogą naruszyć dyscyplinę finansów publicznych?
 • Jak przeprowadzić inwentaryzację aktywów i pasywów, jeżeli przeprowadzenie ich spisu natury nie było możliwe? Czy można przeprowadzić inwentaryzację inna metodą?
 • Jak przeprowadzić inwentaryzację środków trudno dostępnych doglądowi? Jak stworzyć protokół? Czy załączniki do protokołu mogą być podpisane przez pracowników wykwalifikowanych? Czy muszą one być podpisane tylko i wyłącznie przez członków komisji?
 • Inwentaryzacja środków trwałych użytkowanych przez szkoły – jaki to majątek, którego nie powinno się spisywać? Kto może być powołany do komisji inwentaryzacyjnej? Czy w komisji może być przedstawiciel jednostki sprawdzanej? Kto powinien przeprowadzić taką inwentaryzację – szkoła (dyrektor), czy urząd?
 • Jak rozliczyć nadwyżki/ubytki w księgach rachunkowych? Jak się tym zająć?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Instrukcja inwentaryzacyjna
 • Zarządzenie kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania komisji inwentaryzacyjnej
 • Harmonogram przeprowadzania inwentaryzacji
 • Arkusz spisu z natury
 • Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej przed inwentaryzacją
 • Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej po inwentaryzacji
 • Sprawozdanie komisji inwentaryzacyjnej z przebiegu spisu z natury
 • Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych
 • Protokół inwentaryzacji kasy
 • Protokół weryfikacji danych zawartych w księgach rachunkowych
 • Potwierdzenie sald


Szczegółowy program szkolenia:

1) Inwentaryzacja, a naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Kto ponosi odpowiedzialność za czynności związane z inwentaryzacją. Inwentaryzacja (metody i terminy inwentaryzacji).

 • Jakie czynności mogą naruszyć dyscyplinę finansów publicznych?
 • Kto i w jakim zakresie odpowiada za inwentaryzację? Czy można przekazać odpowiedzialność pracownikowi, czy zawsze kierownik będzie za to odpowiedzialny?
 • Burmistrz wydaje zarządzenie, w którym jest zapis –„wykonanie zarządzenie powierza się skarbnikowi” – czy w takim przypadku kierownik jednostki już nie odpowiada za wyniki inwentaryzacji? Czy to znaczy, że pisemnie odpowiedzialność została przerzucona na skarbnika? Jeżeli skarbnik nie podpisze tego, to czy nie przyniesie to żadnych skutków prawnych?
 • Czy pracownicy ponoszą odpowiedzialność, jeżeli w trakcie inwentaryzacji wyjdą jakieś błędy? Jakie są granice odpowiedzialności majątkowej pracowników?
 • Jaka powinna być częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji ?


2) Zasady inwentaryzacji w jednostkach budżetowych

 • Jak się przygotować do kontroli RIO? Na co kontrolerzy zwracają największą uwagę? Jakie błędy pojawiają się najczęściej?
 • Jakie są najczęstsze nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji?
 • Czego nie robić podczas inwentaryzacji?
 • Jaką rolę pełni główny księgowy w procesie inwentaryzacji?
 • Jak zbudować instrukcję inwentaryzacyjną? Przykład instrukcji inwentaryzacyjnej – jakie elementy musi zawierać?
 • Zarządzanie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji – co powinno zawierać? Czy muszą być dołączone jakieś załączniki?
 • Jakie akty wewnętrzne trzeba sporządzić aby rozpocząć inwentaryzację?
 • Jak przygotować harmonogram inwentaryzacji? Czego nie może w nim zabraknąć?
 • Jakie procedury zachować w trakcie inwentaryzacji?
 • Co robić aby inwentaryzacja sprawnie przebiegła?
 • Jak utworzyć harmonogram inwentaryzacji?
 • Jakie zarządzenie, aby powołać komisję inwentaryzacyjną?
 • Jak tworzyć zespoły inwentaryzacyjne?


3) Inwentaryzacja środków trwałych. Jak inwentaryzować środki trwałe? Które składniki majątkowe podlegają inwentaryzacji drogą spisu z natury, a które drogą weryfikacji?


 • Jak przeprowadzić inwentaryzację środków trudno dostępnych doglądowi? Jak stworzyć protokół? Czy załączniki do protokołu mogą być podpisane przez pracowników wykwalifikowanych? Czy muszą one być podpisane tylko i wyłącznie przez członków komisji?
 • Inwentaryzacja środków trwałych użytkowanych przez szkoły – jaki to majątek, którego nie powinno się spisywać? Kto może być powołany do komisji inwentaryzacyjnej? Czy w komisji może być przedstawiciel jednostki sprawdzanej? Kto powinien przeprowadzić taką inwentaryzację – szkoła (dyrektor), czy urząd?
 • Czy można zrobić inwentaryzację w szkole np. w czerwcu? Jeżeli tak, to co potem?
 • Jak powinna przebiegać inwentaryzacja mienia gminy?
 • W jaki sposób przeprowadzić weryfikację stanu gruntów gminy? Jaka powinna być częstotliwość takiej inwentaryzacji?
 • Inwentaryzacja gruntów – jak weryfikować? Jak przeprowadzić inwentaryzację gruntów?
 • Nabycie środków trwałych gruntów – co robić, aby wszystkie potrzebne dokumenty docierały tam, gdzie potrzeba?
 • Jak przeprowadzić inwentaryzację wodociągów?
 • Jak przeprowadzić inwentaryzację dróg i ulic będących na stanie gminy?
 • Inwentaryzacja nieruchomości jako składnik majątkowy – jak inwentaryzować? Czy weryfikować zasobem nieruchomości gminnych czy jako spis z natury?
 • Środki oddane do użytkowania jednostkom – jak inwentaryzować?
 • Jak przeprowadzić inwentaryzację solarów? Nie ma osoby w domu, ale widać, że solar jest – czy tak można zrobić spis?
 • Zakwalifikowanie 013 i 011 – do jakiej kwoty? Jak to robić?
 • Kwalifikacja 013 – jakie są potrzebne dokumenty? Czy na fakturę?
 • Jak wygląda inwentaryzacja tego, co gmina dostała w użytkowanie?


4) Inwentaryzacja drogą spisu z natury. Spis z natury – kiedy i jak należy go sporządzić?

 • Jakie zasady obowiązują przy spisie z natury?
 • Co zrobić, aby spis z natury przebiegł sprawnie? Jakie są terminy spisu z natury?
 • Jak przeprowadzić inwentaryzację aktywów i pasywów, jeżeli przeprowadzenie ich spisu natury nie było możliwe? Czy można przeprowadzić inwentaryzację inna metodą?
 • Czy arkusz z spisu z natury może być w wersji elektronicznej? Jeżeli tak, to czy różni się on od arkusza w wersji papierowej?
 • Jak mają wyglądać arkusze spisu z natury? Jakie elementy powinien zawierać? WZÓR
 • Czy trzeba numerować arkusz spisu z natury?
 • Jak powinno się wykonywać spis majątku?
 • Forma prowadzenia ewidencji wyposażenia – czy można przeprowadzić inwentaryzację pomieszczeniami?
 • Księgi inwentarzowe w programie, dają kody kreskowe, przyczepiają je do wyposażenia, potem to spisują - jak w takim wypadku prowadzić dokumentację?
 • Jak przeprowadzić inwentaryzację, gdy nie ma zelektronizowanego systemu?


5) Inwentaryzacja drogą uzyskania potwierdzenia salda

 • Jak dokumentować i rozliczać inwentaryzację w drodze potwierdzenia sald?
 • Jak przeprowadzić inwentaryzację metodą potwierdzenia salda?


6) Inwentaryzacja należności i zobowiązań. Omówienie najważniejszych zagadnień

 • Udokumentowanie weryfikacji sald – co się kryje pod tym? Czy muszą weryfikować dokumentację? Czy wszystkie dokumenty od początku weryfikować, czy przy większych zmianach?
 • Jaką datę musi mieć protokół przy weryfikacji? Czy może być ona np. z grudnia, czy musi być ze stycznia?
 • Jak przeprowadzić inwentaryzację należności cywilno prawnych?
 • Inwentaryzacja należności cywilno prawnych – potwierdzenie salda do płatnika należność wychodzi 10 lub 6 złotych, więcej kosztuje przesyłka – co robić?
 • Czy też trzeba inwentaryzować terminale płatnicze?


7) Sposoby udokumentowania i rozliczenia wyników inwentaryzacji

 • Protokoły – co powinien zawierać? Jak opisać czynności inwentaryzacyjne?
 • Jak utworzyć protokół, gdy pojawiają się nadwyżki i ubytki?
 • Jak ma wyglądać ostateczne rozliczenie inwentaryzacji?
 • Jakie są terminy rozliczeń?
 • Jak rozliczać wyniki inwentaryzacji?
 • Jak rozliczyć nadwyżki/ubytki w księgach rachunkowych? Jak się tym zająć?
 • Prawidłowe terminy, które powinny być przy inwentaryzacji w drodze weryfikacji? Jak dokumentować?
 • Różnice inwentarzowe – co robić jak się pojawiają? Co z tym zrobić? Kogo obciążyć? Czy trzeba jakieś oświadczenia pisać?
 • Jak wyjaśnić sytuację, gdy są nadwyżki lub ubytki? Czy można wytłumaczyć się przed kontrolą?


Prowadzący

Bożena Tymura - prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 359.00
08 czerwca 2020