Jak wypracować skuteczny sposób postępowania w egzekucji komorniczej?Jak powinna wyglądać współpraca z komornikiem sądowym, aby przyśpieszyć postępowanie? Katalog efektywnego postępowania egzekucyjnego w oparciu o rzeczywiste sytuacje z gmin

od 419.00 zł

Szkolenie jest skierowane do osób, które współpracują z komornikiem podczas postępowania egzekucyjnego.Zapraszamy wydziały podatkowe, egzekucji oraz windykacji

Komornik sądowy podpowie jak powinna wyglądać współpraca podczas postępowania egzekucyjnego

Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione wszystkie zagadnienia zawarte w poniższym programie. Dowiedzą się Państwo, jak wypracować dobrą, skuteczną współpracę z komornikiem sądowym; jaki jest zakres obowiązków urzędnika we współpracy z komornikiem i czego urzędnik ma prawo wymagać od komornika. Na podstawie rzeczywistych problemów gmin, wyjaśnimy Państwu istotne zagadnienia pojawiające się w trakcie postępowania egzekucyjnego

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

  • Co się stanie, gdy dojdzie do kolejnego zbiegu egzekucji z nowym wierzycielem? Który organ będzie uprawniony do prowadzenia postępowania?
  • Czy zastosowanie środka egzekucyjnego przez komornika przerywa bieg terminu przedawnienia?
  • Czego komornik może wymagać od urzędnika? Jakie konsekwencje może wyciągnąć za niedopatrzenie jednego z tych obowiązków?
  • Na jakie czynności komornika urzędnikowi przysługuje skarga? Do kogo i gdzie ją złożyć?
  • Jakie prawa ma urzędnik we współpracy z komornikiem, czego może wymagać od komornika?
  • Jak wygląda egzekucja w Spółce Cywilnej? Jak powinno wyglądać zajęcie wierzytelności, gdy jest jeden właściciel a różne spółki? Co zrobić żeby prowadzić egzekucje we właściwej firmie? Na co zwrócić uwagę?
  • Co w sytuacji, gdy umiera dłużnik a nie ma kto spłacać tych długów? Kiedy złożyć wniosek do sądu? Kto będzie pierwszy w kolejce do spłaty takiego długu?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Wzór wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Wzór wniosku o zwieszenie postępowania egzekucyjnego (na wniosek wierzyciela)

Wzór wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego (na wniosek wierzyciela)

Wzór skargi na czynność komornika

Wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Wzór wniosku o sporządzenie spisu inwentarza

Wzór wykazu inwentarza

Wzór pozwu o zapłatę


Szczegółowy program szkolenia:


1)Postępowanie egzekucyjne – jak skutecznie i szybko je prowadzić?

- Co zrobić w sytuacji, gdy jest sp. z o.o. zarejestrowana w Polsce, ma swoją siedzibę tutaj, ale prezes wyjechał za granicę, nie można go ściągnąć a spółka zalega z opłatami, dług jest zabezpieczony hipoteką, pojawił się kupiec na nieruchomość a gmina nie może sprzedać tej nieruchomości? Jak się bronić w takiej sytuacji?

- Jak bronić się przed sytuacją, w której komornik wysyła tytuł wykonalności do gminy z pominięciem postanowienia (który organ jest odpowiedzialny za przeprowadzenie egzekucji), na które gminie przysługuje skarga?

- Co w sytuacji, gdy żaden z komorników nie jest właściwy lub aż kilku posiada właściwość miejscową do egzekwowania długu?

- Co zrobić w sytuacji, gdy urząd zlokalizował miejsce pobytu dłużnika, przesyła do właściwego komornika tytuł wykonawczy a komornik mówi, że to nie on jest właściwym organem i odsyła z powrotem ten tytuł do urzędu?

- Co w sytuacji, gdy umiera dłużnik a nie ma kto spłacać tych długów? Kiedy złożyć wniosek do sądu? Kto będzie pierwszy w kolejce do spłaty takiego długu?

- Jak ściągnąć wierzytelność z dłużnika, który jest za granicą? Jak można znaleźć takiego dłużnika? Jak ustalić miejsce pobytu? Do kogo i jaki złożyć wniosek?

- Jakie pismo złożyć w sytuacji, gdy komornik informuje gminę, że można korzystać ze środka egzekucyjnego(dowiedziano się gdzie pracuje dłużnik, znaleziono jego konto w banku i można ściągnąć wierzytelność)?

- Jak skutecznie wszcząć postępowanie egzekucyjne? Jakie dokumenty i gdzie powinna złożyć gmina?

* Najważniejsze elementy, które powinien zawierać tytuł egzekucyjny/wykonawczy/klauzula wykonawczości

* Na co zwrócić uwagę przy wystawianiu tytułu wykonawczego/ egzekucyjnego/klauzuli wykonalności?

* Czy tytuł wykonawczy może być wydany przeciwko współmałżonkowi dłużnika lub na współwłaściciela?

* Co robić w sytuacji, gdy komornik zwróci tytuł wykonawczy i obciąża kosztami postępowania gminę?

* Na jakiej podstawie komornik może odmówić wszczęcia postępowania egzekucyjnego?

* Czy podczas zgłoszenia wierzytelności do komornika wymagane jest złożenie tytułu wykonawczego?

- Jak wygląda ustalanie właściwości miejscowej przez komornika? Na jakiej podstawie i kto wyda postanowienie, który organ jest właściwy do prowadzenia postępowania?

- Jak wygląda postępowanie egzekucyjne na podstawie umów cywilno-prawnych(dzierżawy, użytkowanie wieczyste)?

- Została wpłacona wierzytelność przez dłużnika, urząd gminy wycofał tytuł, komornik tego nie odnotował a potem przychodzi następna płatność (zdublowana, ten sam tytuł, ten sam dłużnik) – co robić? Zwracać te pieniądze? Czy gmina może przyjąć te pieniądze? Czy gmina rzeczywiście powinna odsyłać dłużnika do komornika?

- Co zrobić w sytuacji, gdy dłużnik nie ma pieniędzy na spłatę wierzytelności – jak można je znaleźć?

- Dłużnik pracuje na czarno, skąd w takiej sytuacji ściągnąć wierzytelność? Czy istnieje możliwość udowodnienia zatrudnienia dłużnika?

- Co w sytuacji, gdy komornik wskazuje, że dłużnik nie pracuje, ale gmina wykazuje, że dłużnik ma zarobki? Co zrobić żeby przyśpieszyć taką egzekucję?

- Jaką kwotę może komornik pobrać z wierzytelności? Ile wynosi kwota wolna od potrąceń?

- Jak wygląda pobieranie wierzytelności na podstawie umowy zlecenie?

- Zajęcie wynagrodzenia – podstawy prawne, jak dobrze to przeprowadzić?

- Co w sytuacji, gdy firma ogłosi upadłość – jak ściągać te należności?

- Na jakiej podstawie komornik może odwołać zajęcie wierzytelności? Jak wygląda to według przepisów?

- Czy komornik może zając nieruchomość obciążaną hipoteką?

- Jak zmiany w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym i komornikach sądowych wpłyną na sytuację gminy?

- Czy i jak gmina może pomóc w prowadzeniu egzekucji?

- Co zrobić w przypadku, gdy egzekucja trwa długo? Jak przyśpieszyć takie postępowanie?

- Co zrobić, aby być wśród podmiotów wszczynających egzekucję?

- Jak skutecznie ograniczyć koszty postępowania egzekucyjnego?

- Czy gmina może wnioskować o obniżenie opłaty egzekucyjnej?

- Jakie koszty ponosi urząd gminy w trakcie postępowania egzekucyjnego?

- Jakie i do kogo gmina może zgłosić uwagi i zażalenia jako wierzyciel?

- W jaki sposób zawiesić postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika z wniosku gminy? O czym pamiętać? Wniosek wierzyciela o zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

- W jaki sposób umorzyć postępowanie prowadzone przez komornika z wniosku gminy? O czym pamiętać? Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

- Omówienie problematyki związanej z zawieszeniem i umorzeniem postępowania egzekucyjnego

- Charakterystyka sposobów egzekucji stosowanych przez komornika

- Omówienie ograniczeń egzekucji. Wskazanie co nie podlega egzekucji


2) Jak powinna wyglądać dobra współpraca z komornikiem?

- Komornik wysyła zajęcie wierzytelności, należność zostaje spłacona, do gminy nie dociera informacja o umorzeniu postępowania, a w gminie nadal toczy się postępowanie. Co zrobić? Czy komornik ma obowiązek poinformować gminę o takiej sytuacji? Czy gmina ma jakieś narzędzie prawne do egzekwowania informacji od komornika o umorzeniu takiego postępowania? Czy można wyciągnąć konsekwencje z tytułu nie podania do informacji przez komornika do gminy?

- Jak powinna wyglądać współpraca na linii gmina – komornik? Co zrobić żeby była ona bardziej płynna i szybsza?

- Na jakie czynności komornika urzędnikowi przysługuje skarga? Do kogo i gdzie ją złożyć?

- Omówienie najważniejszych obowiązków urzędnika w stosunku do komornika. Jakie są konsekwencje za niedopełnienie tych obowiązków?

- Co zrobić w przypadku, gdy zostały wprowadzone zmiany do tytułu wykonawczego? Czy trzeba informować komornika o takiej sytuacji?

- Co zrobić w sytuacji, gdy komornik zwraca tytuł wykonawczy i obciąża gminę kosztami? Jak gmina może się przed tym uchronić?

- Jak zmobilizować urząd skarbowy/komornika do szybszego i efektywniejszego działania?

- Jakie dokumenty urzędnik musi przekazać komornikowi?

* Jakich nie powinien przekazywać?

* Jakie dokumenty komornik ma obowiązek przekazać urzędnikom?

- Jak wygląda procedura pisania wniosku do sądu o ściągnięcie należności z dłużnika? Jak prawidłowo wypełnić pozew o zapłatę?

- Jakie informacje urząd może uzyskać na temat dłużnika? Jakie pismo wystosować, żeby pozyskać informacje (ile długu ma dłużnik, który w kolejce jest urząd gminy) na temat dłużnika?

- Jakie informacje urzędnik może przekazać o dłużniku?

- Jak wygląda procedura ustalania właściwości przez urząd skarbowy/komornika?

- Jak wygląda podział kosztów komorniczych?

- Czy po rozmowie z komornikiem należy sporządzić notatkę informacyjną?

- Jak polepszyć współpracę z komornikiem w sytuacji, gdy jest już wystawiony tytuł wykonawczy, przychodzi dłużnik i płaci należność?


3) Zbieg egzekucji – jak wygląda postępowanie w takim przypadku? Od czego zacząć?

- Jakie i gdzie złożyć dokumenty?

- Kto jako pierwszy będzie ściągał dług, który wierzyciel?

- W jaki sposób uzyskać klauzulę wykonalności w trakcie zbiegu egzekucji, jeśli nie było jej wcześniej? Czy w powyższym przypadku można do sądu złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności?

- Czy dłużnik ma prawo wystąpić ze wnioskiem o umorzenie należności w trakcie zbiegu egzekucji? Jak w powyższym przypadku powinno wyglądać umorzenie zaległości o które wnioskuje dłużnik?

- Co zrobić, gdy w trakcje zbiegu egzekucji dłużnik złoży wniosek o umorzenie lub zawieszenie? Kto ma odpowiedzieć na ten wniosek? Czy zawiadamiać o tym komornika? Czy gmina ma obowiązek przekazać ten wniosek, jeśli tak, to do kogo go przesłać – do komornika czy urzędu skarbowego?

- Łączenie tytułów egzekucyjnych przez komornika – jak to wygląda? Jak rozliczać połączone koszty?

- Co się stanie, gdy dojdzie do kolejnego zbiegu egzekucji z nowym wierzycielem? Który organ będzie uprawniony do prowadzenia postępowania?


4) Omówienie sposobów zabezpieczania roszczeń cywilnych i administracyjnych

- Hipoteka przymusowa

* Na jakich wierzytelnościach można wymagać wpisu?

* Jakie dokumenty i do kogo należy złożyć aby otrzymać wpis?

*Czy jest wymagalne, że urzędnicy muszą kserować wszystkie upomnienia i zwrotki do tych upomnień?

* Czy urzędnik ma obowiązek wysłać ksero tytułu wykonalności razem ze zwrotkami do sądu? Czy muszą wysyłać ksero i zwrotki tytułu wykonawczego do dłużnika?

* Czy można coś zrobić, aby przyśpieszyć proces hipoteki przymusowej?

- Jaki jest najlepszy sposób zabezpieczenia wierzytelności?


5) Przyłączenie się do trwającego postępowania egzekucyjnego

- Czy gminie opłaca się przyłączenie do egzekucji?

- Prognoza kosztów za przyłączenie do egzekucji

- Jak się liczy koszty takiego postępowania?


6) Przedawnienia wierzytelności

- W jaki sposób liczy się bieg przedawnienia?

- Jakie i do kogo złożyć pismo o przedawnienie?

- Od kiedy się liczy termin przedawnienia?

- Czy trzeba informować, jakie były działania przed przedawnieniem?

- Jak uniknąć przedawnienia? Jak się przed tym zabezpieczyć?

- Czy zastosowanie środka egzekucyjnego przez komornika przerywa bieg terminu przedawnienia?


7) Jak powinna wyglądać poprawnie przeprowadzona egzekucja z nieruchomości? Jak gmina może pomóc w trakcie takiej egzekucji?

- Najważniejsze rady dotyczące tego, jak powinna wyglądać współpraca urzędnika z komornikiem podczas egzekucji z nieruchomości

- Najważniejsze kroki podczas egzekucji z nieruchomości

- Gmina dostaje informacje o licytacji. Nie wiedzą co robić z tym dalej. Jak w takiej sytuacji gmina powinna się zachować? Co gmina ma zrobić, aby być wśród podmiotów wszczynających egzekucję?

- Jak wygląda procedura licytacji komorniczej? Omówienie najważniejszych zasad

- Jak prawidłowo wyliczyć koszty takiej egzekucji?

- Czy jest sens prowadzenia takiej egzekucji?

- Czy można zaskarżyć wycenę nieruchomości przez biegłego?

- Omówienie kolejności zaspokajania wierzytelności

- Jak komornik dzieli pieniądze ze sprzedaży tej nieruchomości?

- Czy gmina i urząd mają udział w kosztach w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości przy przyłączeniu?

- Czy powinno się dołączyć tytuł wykonalności w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości do zgłoszenia wierzytelności?


8) Jak wygląda odpowiedzialność gminy za długi spadkowe?

- Różnice między spisem inwentarza a wykazem inwentarza? WZORY PISM

- Jak się bronić przed egzekucją, kiedy jest tytuł wykonawczy wydany na gminę a nie ma spisu inwentarza?

- Na jakiej podstawie komornik rozpoczyna egzekucję przeciwko gminie, która nabyła spadek?

- Gdzie zaczyna się odpowiedzialność urzędnika za długi spadkowe?

- Jak szybko i skutecznie dochodzić wierzytelności spadkowych?

- Jak skutecznie gmina może chronić się przed ponoszeniem odpowiedzialności za długi spadkowe?


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o. zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną

Prowadzący

Marcin Jóźwiak – asesor komorniczy w jednej z łódzkich kancelarii komorniczych. Wcześniej przez kilka lat pracował w Oddziale Spadków i Darowizn w Urzędzie Miasta Łodzi. Podczas pracy w Urzędzie Miasta prowadził kilkaset postępowań spadkowych, w tym sprawy spadkowe, w których aktywa i pasywa wynosiły po kilka milionów złotych. Pełnił również funkcję asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi. Ukończył stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, odbył aplikację komorniczą organizowaną przez Izbę Komorniczą w Łodzi, zdał z wynikiem pozytywnym egzamin komorniczy.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Zobacz hotel
Zobacz na mapie
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
Zobacz na mapie
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
od 419.00
21 października 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
Zobacz hotel
Zobacz na mapie