Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

od 359.00 zł

Wideoszkolenie skierowane do osób zajmujących się wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz kontrolą punktów sprzedaży alkoholu


Jakie zmiany w planowaniu przychodów z opłat za alkohol wynikają z najnowszych regulacji ustawowych?

Szczegółowo omówimy ważne kwestie w wydawaniu zezwoleń na alkohol - zmiany i postępowania. Skupimy się przede wszystkim na procedurze wydawania zezwoleń jednorazowych - jakie zezwolenia na alkohol można wydać dla imprez masowych? Jakie są warunki wydania zezwolenia cateringowego?

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

 • Czy gminy będą miały dodatkowe zadania związane z opłatami za tzw. ”małpki”?
 • Jaka jest procedura wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu?
 • Jak dokonać zmian w zezwoleniach już wydanych? Co może być ich przedmiotem oraz wpływ na opłaty?
 • Procedura wydawania zezwoleń jednorazowych
 • Czy limitujemy zezwolenia jednorazowe i cateringowe?
 • Jak prawidłowo wydać i naliczyć opłatę za zezwolenie na sprzedaż i wyprzedaż alkoholu?
 • Jaki wpływ ma RODO na procedurę wydawania zezwoleń alkoholowych?
 • Projekt (z 6 lutego 2020 r.) ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów

Szczegółowy program szkolenia:

 • Jak udzielić zezwolenia cateringowego?
 • Kiedy i jak przeprowadzić postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu?
 • Skutki ustawowego zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych
 • Co jest reklamą alkoholu?
 • Czy może być ogórek piwny i sklep w jednym miejscu?
 • Kontrola oświadczeń
 • Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i jej wpływ na zezwolenia alkoholowe? Nowe przepisy od 1.01.2020 r.
 • Czy Wojewoda może kontrolować procedurę wydawania zezwoleń?
 • Przelewy internetowe, ich data a zachowanie terminów ustawowych
 • Obowiązki organu wobec CEiDG
 • Przegląd najciekawszych orzeczeń

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 • Wniosek i załączniki co mówi ustawa o wychowaniu w trzeźwości...
 • Decyzja sanitarna czy zaświadczenie?
 • Zasady potwierdzania kopii
 • Opłata skarbowa w poszczególnych procedurach
 • Jakie są wymagania wobec przedsiębiorcy składającego wniosek o „kontynuację”?
 • Wezwania z art.64 kpa
 • Procedura pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Czy przysługuje środek odwoławczy?
 • Potwierdzenie złożenia wniosku. Obowiązek?
 • Opiniowanie wniosków przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zażalenie na postanowienie czy można stosować instytucję ”zrzeczenia się” do postanowień?
 • Treść zezwolenia. Nowe pouczenia, data wydania i odbiór przez Stronę. Oznaczenie Strony i stosowanie RODO.
 • Termin ważności zezwoleń
 • Prawidłowe naliczenie i pobranie opłaty za wydanie zezwolenia. Opłaty proporcjonalne
 • Data wystawienia a data wydania. Czy wpłata powinna zostać dokonana przed wystawieniem czy wydaniem decyzji?
 • Co powinno zawierać zezwolenie? Oznaczenie przedsiębiorcy i adres magazynu dystrybucyjnego
 • Kiedy zezwolenie podlega wykonalności?
 • Co rozumieć przez pojęcie ogródka piwnego? Czy taki ogródek może być zlokalizowany przed sklepem i czy można w tym przypadku wydać zezwolenie na sprzedaż alkoholu? Czy niezbędna jest toaleta? Opłaty
 • Winnice w kontekście zezwoleń i opłat
 • Czy można wydać zezwolenie na spółkę cywilną ? Czy poprawnym jest umieszczanie nazwy i NIP-u spółki na zezwoleniu? Czy zezwolenie powinno zostać wydane na każdego przedsiębiorcę w spółce oddzielenie?

Opłaty za korzystanie z zezwoleń

 • Zasady naliczania opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych
 • Opłaty dodatkowe. Jak prawidłowo policzyć powiększenie opłaty o 30%?
 • Czy mamy obowiązek informowania przedsiębiorcy o nieuregulowanej płatności i braku oświadczenia? Jakie kroki podjąć w przypadku braku reakcji na informację o spóźnionej płatności lub naliczeniu dodatkowej opłaty? Czy taka sytuacja kwalifikuje się od razu do wygaszenia zezwolenia?
 • W jaki sposób egzekwować należności? Postępowanie windykacyjne
 • Czy należy zwracać opłatę za niewykorzystany okres sprzedaży?
 • Czy spóźnienie wpłaty i spóźnienie złożenia oświadczenia można traktować w równorzędny sposób naliczając dodatkowe 30%?
 • Kiedy egzekwować opłaty dodatkowe?
 • Kto może naliczać opłaty?
 • Co zrobić w przypadku błędnego naliczenie kwoty, np. niedopłata o 1 gr, czy wówczas zezwolenie wygasa, czy naliczane jest 30%?
 • Internetowy przelew i jego skutki prawne
 • Z jaką datą wygasa zezwolenie po dodatkowych 30 dniach na płatność opłat?
 • Jaka może być dopuszczalna tolerancja terminu do uiszczenia opłaty powiększonej o 30% wartości?
 • Jak naliczyć opłatę nowemu przedsiębiorcy za decyzję wydaną w ciągu roku (w całości, proporcjonalnie do dni, w których zezwolenie ma ważność, czy ratalnie)
 • Jak naliczać opłatę przedsiębiorcy, któremu kończy się zezwolenie w ciągu roku. Czy można ją rozłożyć na raty przy kontynuacji zezwolenia?
 • Jakie ustalamy stawki, dzienne czy miesięczne?
 • Od czego uzależnić zwrot opłaty, w jakich przypadkach zwrot opłaty może być uzasadniony? W jakiej wysokości naliczyć kwotę zwrotu?
 • Czy i na jakiej podstawie można zwolnić z opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych?
 • Dodatkowe dochody gmin z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu w opakowaniach o pojemności do 300 ml
 • Czy gminy będą miały jakieś nowe obowiązki wynikające z procedowanej nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości?

Wygaszanie i zmiany w treści zezwoleń

 • Co może być przedmiotem zmiany w zezwoleniu?
 • Czy można zmienić termin ważności zezwolenia?
 • Dekomunizacja nazw ulic oraz jej wpływ na ważność zezwoleń
 • Wpływ decyzji zmieniających na opłaty za korzystanie z zezwoleń
 • Wygaszanie zezwoleń ( rezygnacja przedsiębiorcy ,zmiana składu spółki cywilnej, likwidacja punktu sprzedaży, brak opłaty, zgon przedsiębiorcy) Kiedy stwierdzić wygaśnięcie zezwolenia? Jaka jest data wygaśnięcia?
 • Przekształcenia w spółkach cywilnych: co zrobić w sytuacji odejścia jednego wspólnika ze spółki?
 • Przekształcenia własnościowe. Jakie kroki podjąć w przypadku zmiany spółki z o.o. na komandytową, wydać decyzję zmieniającą czy wygasić zezwolenie?

Zgon przedsiębiorcy. Nowe przepisy od 1.01.2020 r.

 • Kiedy wygasa zezwolenie po zgonie przedsiębiorcy?
 • Skąd wiemy o zgonie?
 • Zarządca sukcesyjny i jego rola.
 • Uprawnienia nabywcy przedsiębiorstwa
 • Tymczasowy przedstawiciel wykonujący prawa z udziału małżonka w przedsiębiorstwie
 • Spadkobierca i jego rola
 • Potwierdzenie możliwości korzystania z zezwolenia-tryb i warunki
 • Przeniesienie zezwolenia-tryb i warunki

Zezwolenia na wyprzedaż

 • Komu można wydać w/w zezwolenie?
 • Wniosek o wydanie i załączniki
 • Okres wyprzedaży i jego skutek prawny
 • Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż

Zezwolenia jednorazowe

 • Wniosek i załączniki. Przepis prawa a praktyka urzędnicza
 • Których zapisów ustawy nie stosujemy?
 • Czy należy określić konkretne miejsca na czas imprez?
 • Czy można wydać zezwolenie jednorazowe bez aktualnych uchwał?
 • Opłaty za zezwolenie jednorazowe
 • Czy jednorazowe zezwolenia są ujmowanie w limitach zezwoleń na sprzedaż alkoholu?
 • Jak wydać zezwolenie jednorazowe na imprezę masową?
 • Czy można wydać zezwolenie do 3,5 % alkoholu?

Zezwolenie cateringowe

 • Zasady wydawania. Czego nie stosujemy?
 • Załączniki do wniosku
 • Problem z właściwością organu
 • Warunki wydania i termin ważności
 • Czy cateringowe zezwolenia podlegają opłatom za korzystanie z w/w zezwolenia?

Problematyka sprzedaży przez Internet oraz w handlu obwoźnym

 • Czy gmina ma obowiązek wydawania opinii w tym zakresie?
 • Wątpliwości związane z zapisami ustawy
 • Czy taka sprzedaż jest dopuszczalna?
 • Najnowsze orzecznictwo w sprawie
 • Czy alkohol w handlu oboźnym jest dopuszczalny?

Wpływ rozporządzenia RODO na procedurę wydawania zezwoleń

 • Klauzule informacyjne i ich treść zgodna z RODO
 • Podstawa prawna zbierania danych osobowych
 • Jakie informacje dotyczące zezwoleń alkoholowych można udostępniać? Jakie dane zamieszczać w BIP-ie?
 • Co w przypadku złożenia żądania usunięcia danych osobowych?
 • Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Czy musimy informować o przetwarzaniu danych osobowych?

Warunki prowadzenia sprzedaży i procedura cofania zezwoleń

 • Jak przebiega proces cofania zezwoleń
 • Przesłanki do cofnięcia zezwolenia
 • Kiedy wszczynamy cofanie zezwoleń?
 • Jak pilnować karencji za cofnięte zezwolenie?
 • Czy można cofnąć zezwolenie w wyniku zakłócania porządku publicznego?
 • Czy uda się cofnąć zezwolenie za tzw. picie przed sklepem lub zakłócenia porządku publicznego w okolicach sklepu?
 • Zasady kontroli punktów sprzedaży alkoholu w związku ze zmianą ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jakie nowe obowiązki ma organ kontrolujący?

Regulacje ustawowe warunków wydawania zezwoleń:

 • Co obejmuje limit?
 • Czy limitujemy zezwolenia jednorazowe i cateringowe?
 • Jakie zezwolenia możemy wydawać w przypadku braku nowych uchwał?
 • Czy można ograniczyć sprzedaż alkoholu w godzinach nocnych i jakimi kryteriami się kierować?
 • Czy gmina może dowolnie wyznaczyć przedział godzinowy ograniczania sprzedaży? Np. godzina 23.00-5.00? Wpływ ograniczenia na funkcjonowanie zezwoleń
 • Czy stacje benzynowe mogą być traktowane inaczej niż inne placówki handlowe?
 • Nowe podejście do spożywania alkoholu w miejscach publicznych
 • Co ze spożywaniem alkoholu w ośrodkach wypoczynkowych i szkoleniowych?
 • Co należy rozumieć przez miejsce publiczne?
 • Czy dom kultury może być objęty odstępstwem?
 • Kiedy gmina może odstąpić od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym? Jakie są zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych?
 • Jak prawidłowo ustalać miejsca przeznaczone do spożywania alkoholu?
 • Jak prawidłowo formułować zapisy odległości od obiektów chronionych? Czy możemy nie ustanowić minimalnej odległości?
 • Co może a co musi być obiektem chronionym?
 • Kto może złożyć projekt uchwały?
 • Opiniowanie uchwał „alkoholowych”
 • Kryteria wydawania zezwoleń w przypadku, gdy liczba wniosków o wydanie zezwolenia przewyższa ich maksymalną liczbę określoną w uchwale?
 • Projekt zmian w w/w zakresie
 • Jak można zmienić limit zezwoleń?
 • Sprzedaż alkoholu na imprezach masowych

Procedura kontroli prawidłowości oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu składanych przez przedsiębiorców:

 • Jak przeprowadzić procedurę kontroli oświadczeń?
 • Kto może prowadzić taką procedurę?
 • Czy można żądać dokumentów do oświadczenia? Czy do oświadczenia powinny być dołączane wydruki z kasy?
 • Do kogo zwrócić się o pomoc w przeprowadzeniu kontroli?
 • Czy urzędnik gminy ma prawo/ obowiązek kontroli oświadczeń przedsiębiorców?
 • Czy GKRPA może kontrolować faktury zakupu alkoholu?
 • Jakie sankcje w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonym oświadczeniu?

Projekt (z dnia 6 lutego 2020 r.) ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (planowane wejście w życie 1 kwietnia 2020 r.)

 • Którzy przedsiębiorcy będą musieli wnosić opłaty za sprzedaż alkoholu w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml.
 • Wysokość nowej opłaty, sposób jej poboru oraz rozdział opłaty między gminę i NFZ.
 • Obowiązek składania informacji niezbędnych do prawidłowego uiszczania nowej opłaty
 • Dodatkowe opłaty jako konsekwencja niedopełnienia nowych obowiązków.
 • Konsekwencje zastosowania ordynacji podatkowej do nowej opłaty.
 • Rozwiązania przejściowe po wejściu w życie nowelizacji.

Reklama alkoholu. Definicje i opłaty

Obowiązki organu wobec CEiDG. Co i w jakich terminach należy wpisywać do CEiDG? Jakie informacje można z tego systemu wykorzystać. Kto może wprowadzać informacje do CEiDG

Najnowsze orzecznictwo. Omówienie najciekawszych orzeczeń związanych z realizacją Ustawy o wychowaniu w trzeźwości….

Procedura kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych

 • Jak prawidłowo, zgodnie z ustawą przeprowadzić kontrolę punktów sprzedaży alkoholu?
 • Jaki jest zakres obowiązków i rola Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?
 • Kto może wchodzić w skład Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?
 • Jaki jest zakres uprawnień organów kontrolujących?
 • W jakim czasie przeprowadzić kontrolę?
 • W jakim trybie informować o przeprowadzeniu kontroli?
 • W jakim miejscu powinna zostać przeprowadzona kontrola (urząd gminy, siedziba przedsiębiorcy, inna lokalizacja)?
 • Sporządzeniem jakich dokumentów powinna zakończyć się kontrola?
 • Kontrola i co dalej? Skutki przeprowadzenia kontroli w punkcie sprzedaży alkoholu

Prowadzący

Elżbieta Stankiewicz - od 1995 roku pracuje w Urzędzie Miejskim w Radomiu w komórce wydającej zezwolenia na sprzedaż alkoholu na stanowisku główny specjalista. Doświadczony szkoleniowiec w dziedzinie zezwoleń alkoholowych. Ma także doświadczenie w zakresie ewidencji działalności gospodarczej i CEiDG. Prowadzi sprawy tzw. Rejestru Działalności Regulowanej w CEiDG. Była ekspertem w różnych projektach unijnych w zakresie oceny biznesplanów, które składano w celu uzyskania dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Ukończyła studia wyższe ekonomiczne, specjalność samorząd terytorialny.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 359.00
05 czerwca 2020