Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

od 419.00 zł

Warsztaty skierowane do osób zajmujących się wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz kontrolą punktów sprzedaży alkoholu


Jakie zmiany w planowaniu przychodów z opłat za alkohol wynikają z najnowszych regulacji ustawowych?

Szczegółowo omówimy ważne kwestie w wydawaniu zezwoleń na alkohol - zmiany i postępowania. Skupimy się przede wszystkim na procedurze wydawania zezwoleń jednorazowych - jakie zezwolenia na alkohol można wydać dla imprez masowych? Jakie są warunki wydania zezwolenia cateringowego?

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

 • Czy gminy będą miały dodatkowe zadania związane z opłatami za tzw. ”małpki”?
 • Jaka jest procedura wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu?
 • Jak dokonać zmian w zezwoleniach już wydanych? Co może być ich przedmiotem oraz wpływ na opłaty?
 • Procedura wydawania zezwoleń jednorazowych
 • Czy limitujemy zezwolenia jednorazowe i cateringowe?
 • Jak prawidłowo wydać i naliczyć opłatę za zezwolenie na sprzedaż i wyprzedaż alkoholu?
 • Jaki wpływ ma RODO na procedurę wydawania zezwoleń alkoholowych?
 • Projekt (z dnia 20 grudnia 2019 r.) ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów

Szczegółowy program szkolenia:

 • Jak udzielić zezwolenia cateringowego?
 • Kiedy i jak przeprowadzić postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu?
 • Skutki ustawowego zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych
 • Co jest reklamą alkoholu?
 • Czy może być ogórek piwny i sklep w jednym miejscu?
 • Kontrola oświadczeń
 • Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i jej wpływ na zezwolenia alkoholowe? Nowe przepisy od 1.01.2020 r.
 • Czy Wojewoda może kontrolować procedurę wydawania zezwoleń?
 • Przelewy internetowe, ich data a zachowanie terminów ustawowych
 • Obowiązki organu wobec CEiDG
 • Przegląd najciekawszych orzeczeń
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 • Wniosek i załączniki co mówi ustawa o wychowaniu w trzeźwości...
 • Decyzja sanitarna czy zaświadczenie?
 • Zasady potwierdzania kopii
 • Opłata skarbowa w poszczególnych procedurach
 • Jakie są wymagania wobec przedsiębiorcy składającego wniosek o „kontynuację”?
 • Wezwania z art.64 kpa
 • Procedura pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Czy przysługuje środek odwoławczy?
 • Potwierdzenie złożenia wniosku. Obowiązek?
 • Opiniowanie wniosków przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zażalenie na postanowienie czy można stosować instytucję ”zrzeczenia się” do postanowień?
 • Treść zezwolenia. Nowe pouczenia, data wydania i odbiór przez Stronę. Oznaczenie Strony i stosowanie RODO.
 • Termin ważności zezwoleń
 • Prawidłowe naliczenie i pobranie opłaty za wydanie zezwolenia. Opłaty proporcjonalne
 • Data wystawienia a data wydania. Czy wpłata powinna zostać dokonana przed wystawieniem czy wydaniem decyzji?
 • Co powinno zawierać zezwolenie? Oznaczenie przedsiębiorcy i adres magazynu dystrybucyjnego
 • Kiedy zezwolenie podlega wykonalności?
 • Co rozumieć przez pojęcie ogródka piwnego? Czy taki ogródek może być zlokalizowany przed sklepem i czy można w tym przypadku wydać zezwolenie na sprzedaż alkoholu? Czy niezbędna jest toaleta? Opłaty
 • Winnice w kontekście zezwoleń i opłat
 • Czy można wydać zezwolenie na spółkę cywilną ? Czy poprawnym jest umieszczanie nazwy i NIP-u spółki na zezwoleniu? Czy zezwolenie powinno zostać wydane na każdego przedsiębiorcę w spółce oddzielenie?

Opłaty za korzystanie z zezwoleń

 • Zasady naliczania opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych
 • Opłaty dodatkowe. Jak prawidłowo policzyć powiększenie opłaty o 30%?
 • Czy mamy obowiązek informowania przedsiębiorcy o nieuregulowanej płatności i braku oświadczenia? Jakie kroki podjąć w przypadku braku reakcji na informację o spóźnionej płatności lub naliczeniu dodatkowej opłaty? Czy taka sytuacja kwalifikuje się od razu do wygaszenia zezwolenia?
 • W jaki sposób egzekwować należności? Postępowanie windykacyjne
 • Czy należy zwracać opłatę za niewykorzystany okres sprzedaży?
 • Czy spóźnienie wpłaty i spóźnienie złożenia oświadczenia można traktować w równorzędny sposób naliczając dodatkowe 30%?
 • Kiedy egzekwować opłaty dodatkowe?
 • Kto może naliczać opłaty?
 • Co zrobić w przypadku błędnego naliczenie kwoty, np. niedopłata o 1 gr, czy wówczas zezwolenie wygasa, czy naliczane jest 30%?
 • Internetowy przelew i jego skutki prawne
 • Z jaką datą wygasa zezwolenie po dodatkowych 30 dniach na płatność opłat?
 • Jaka może być dopuszczalna tolerancja terminu do uiszczenia opłaty powiększonej o 30% wartości?
 • Jak naliczyć opłatę nowemu przedsiębiorcy za decyzję wydaną w ciągu roku (w całości, proporcjonalnie do dni, w których zezwolenie ma ważność, czy ratalnie)
 • Jak naliczać opłatę przedsiębiorcy, któremu kończy się zezwolenie w ciągu roku. Czy można ją rozłożyć na raty przy kontynuacji zezwolenia?
 • Jakie ustalamy stawki, dzienne czy miesięczne?
 • Od czego uzależnić zwrot opłaty, w jakich przypadkach zwrot opłaty może być uzasadniony? W jakiej wysokości naliczyć kwotę zwrotu?
 • Czy i na jakiej podstawie można zwolnić z opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych?
 • Dodatkowe dochody gmin z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu w opakowaniach o pojemności do 300 ml
 • Czy gminy będą miały jakieś nowe obowiązki wynikające z procedowanej nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości?
Wygaszanie i zmiany w treści zezwoleń
 • Co może być przedmiotem zmiany w zezwoleniu?
 • Czy można zmienić termin ważności zezwolenia?
 • Dekomunizacja nazw ulic oraz jej wpływ na ważność zezwoleń
 • Wpływ decyzji zmieniających na opłaty za korzystanie z zezwoleń
 • Wygaszanie zezwoleń ( rezygnacja przedsiębiorcy ,zmiana składu spółki cywilnej, likwidacja punktu sprzedaży, brak opłaty, zgon przedsiębiorcy) Kiedy stwierdzić wygaśnięcie zezwolenia? Jaka jest data wygaśnięcia?
 • Przekształcenia w spółkach cywilnych: co zrobić w sytuacji odejścia jednego wspólnika ze spółki?
 • Przekształcenia własnościowe. Jakie kroki podjąć w przypadku zmiany spółki z o.o. na komandytową, wydać decyzję zmieniającą czy wygasić zezwolenie?
Zgon przedsiębiorcy. Nowe przepisy od 1.01.2020 r.
 • Kiedy wygasa zezwolenie po zgonie przedsiębiorcy?
 • Skąd wiemy o zgonie?
 • Zarządca sukcesyjny i jego rola.
 • Uprawnienia nabywcy przedsiębiorstwa
 • Tymczasowy przedstawiciel wykonujący prawa z udziału małżonka w przedsiębiorstwie
 • Spadkobierca i jego rola
 • Potwierdzenie możliwości korzystania z zezwolenia-tryb i warunki
 • Przeniesienie zezwolenia-tryb i warunki
Zezwolenia na wyprzedaż
 • Komu można wydać w/w zezwolenie?
 • Wniosek o wydanie i załączniki
 • Okres wyprzedaży i jego skutek prawny
 • Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż
Zezwolenia jednorazowe
 • Wniosek i załączniki. Przepis prawa a praktyka urzędnicza
 • Których zapisów ustawy nie stosujemy?
 • Czy należy określić konkretne miejsca na czas imprez?
 • Czy można wydać zezwolenie jednorazowe bez aktualnych uchwał?
 • Opłaty za zezwolenie jednorazowe
 • Czy jednorazowe zezwolenia są ujmowanie w limitach zezwoleń na sprzedaż alkoholu?
 • Jak wydać zezwolenie jednorazowe na imprezę masową?
 • Czy można wydać zezwolenie do 3,5 % alkoholu?
Zezwolenie cateringowe
 • Zasady wydawania. Czego nie stosujemy?
 • Załączniki do wniosku
 • Problem z właściwością organu
 • Warunki wydania i termin ważności
 • Czy cateringowe zezwolenia podlegają opłatom za korzystanie z w/w zezwolenia?
Problematyka sprzedaży przez Internet oraz w handlu obwoźnym
 • Czy gmina ma obowiązek wydawania opinii w tym zakresie?
 • Wątpliwości związane z zapisami ustawy
 • Czy taka sprzedaż jest dopuszczalna?
 • Najnowsze orzecznictwo w sprawie
 • Czy alkohol w handlu oboźnym jest dopuszczalny?
Wpływ rozporządzenia RODO na procedurę wydawania zezwoleń
 • Klauzule informacyjne i ich treść zgodna z RODO
 • Podstawa prawna zbierania danych osobowych
 • Jakie informacje dotyczące zezwoleń alkoholowych można udostępniać? Jakie dane zamieszczać w BIP-ie?
 • Co w przypadku złożenia żądania usunięcia danych osobowych?
 • Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Czy musimy informować o przetwarzaniu danych osobowych?
Warunki prowadzenia sprzedaży i procedura cofania zezwoleń
 • Jak przebiega proces cofania zezwoleń
 • Przesłanki do cofnięcia zezwolenia
 • Kiedy wszczynamy cofanie zezwoleń?
 • Jak pilnować karencji za cofnięte zezwolenie?
 • Czy można cofnąć zezwolenie w wyniku zakłócania porządku publicznego?
 • Czy uda się cofnąć zezwolenie za tzw. picie przed sklepem lub zakłócenia porządku publicznego w okolicach sklepu?
 • Zasady kontroli punktów sprzedaży alkoholu w związku ze zmianą ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jakie nowe obowiązki ma organ kontrolujący?
Regulacje ustawowe warunków wydawania zezwoleń:
 • Co obejmuje limit?
 • Czy limitujemy zezwolenia jednorazowe i cateringowe?
 • Jakie zezwolenia możemy wydawać w przypadku braku nowych uchwał?
 • Czy można ograniczyć sprzedaż alkoholu w godzinach nocnych i jakimi kryteriami się kierować?
 • Czy gmina może dowolnie wyznaczyć przedział godzinowy ograniczania sprzedaży? Np. godzina 23.00-5.00? Wpływ ograniczenia na funkcjonowanie zezwoleń
 • Czy stacje benzynowe mogą być traktowane inaczej niż inne placówki handlowe?
 • Nowe podejście do spożywania alkoholu w miejscach publicznych
 • Co ze spożywaniem alkoholu w ośrodkach wypoczynkowych i szkoleniowych?
 • Co należy rozumieć przez miejsce publiczne?
 • Czy dom kultury może być objęty odstępstwem?
 • Kiedy gmina może odstąpić od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym? Jakie są zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych?
 • Jak prawidłowo ustalać miejsca przeznaczone do spożywania alkoholu?
 • Jak prawidłowo formułować zapisy odległości od obiektów chronionych? Czy możemy nie ustanowić minimalnej odległości?
 • Co może a co musi być obiektem chronionym?
 • Kto może złożyć projekt uchwały?
 • Opiniowanie uchwał „alkoholowych”
 • Kryteria wydawania zezwoleń w przypadku, gdy liczba wniosków o wydanie zezwolenia przewyższa ich maksymalną liczbę określoną w uchwale?
 • Projekt zmian w w/w zakresie
 • Jak można zmienić limit zezwoleń?
 • Sprzedaż alkoholu na imprezach masowych

Procedura kontroli prawidłowości oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu składanych przez przedsiębiorców:

 • Jak przeprowadzić procedurę kontroli oświadczeń?
 • Kto może prowadzić taką procedurę?
 • Czy można żądać dokumentów do oświadczenia? Czy do oświadczenia powinny być dołączane wydruki z kasy?
 • Do kogo zwrócić się o pomoc w przeprowadzeniu kontroli?
 • Czy urzędnik gminy ma prawo/ obowiązek kontroli oświadczeń przedsiębiorców?
 • Czy GKRPA może kontrolować faktury zakupu alkoholu?
 • Jakie sankcje w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonym oświadczeniu?
Reklama alkoholu. Definicje i opłaty
Obowiązki organu wobec CEiDG. Co i w jakich terminach należy wpisywać do CEiDG? Jakie informacje można z tego systemu wykorzystać. Kto może wprowadzać informacje do CEiDG
Najnowsze orzecznictwo. Omówienie najciekawszych orzeczeń związanych z realizacją Ustawy o wychowaniu w trzeźwości….
Procedura kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych
 • Jak prawidłowo, zgodnie z ustawą przeprowadzić kontrolę punktów sprzedaży alkoholu?
 • Jaki jest zakres obowiązków i rola Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?
 • Kto może wchodzić w skład Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?
 • Jaki jest zakres uprawnień organów kontrolujących?
 • W jakim czasie przeprowadzić kontrolę?
 • W jakim trybie informować o przeprowadzeniu kontroli?
 • W jakim miejscu powinna zostać przeprowadzona kontrola (urząd gminy, siedziba przedsiębiorcy, inna lokalizacja)?
 • Sporządzeniem jakich dokumentów powinna zakończyć się kontrola?
 • Kontrola i co dalej? Skutki przeprowadzenia kontroli w punkcie sprzedaży alkoholu

Prowadzący

Elżbieta Stankiewicz - od 1995 roku pracuje w Urzędzie Miejskim w Radomiu w komórce wydającej zezwolenia na sprzedaż alkoholu na stanowisku główny specjalista. Doświadczony szkoleniowiec w dziedzinie zezwoleń alkoholowych. Ma także doświadczenie w zakresie ewidencji działalności gospodarczej i CEiDG. Prowadzi sprawy tzw. Rejestru Działalności Regulowanej w CEiDG. Była ekspertem w różnych projektach unijnych w zakresie oceny biznesplanów, które składano w celu uzyskania dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Ukończyła studia wyższe ekonomiczne, specjalność samorząd terytorialny.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Zobacz hotel
Zobacz na mapie
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
Zobacz hotel
Zobacz na mapie