Jak liczyć 180 dni w okresie kolejnych 12 miesięcy

od 479.00 zł

Warsztaty skierowane do osób zajmujących się rejestracją oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wydających zezwolenia na pracę sezonową


Omówimy m.in obsługę portalu praca.gov.pl i odpowiedź elektroniczną - Kiedy i czy można wysłać elektronicznie zarejestrowane oświadczenie lub decyzję?

Jak wygląda procedura wydawania decyzji? Jakie są podstawy prawne w decyzjach? Czy i kiedy można odstąpić od uzasadnienia? Przepisy KPA w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Liczenie 180 dni w kolejnych 12 miesiącach przy oświadczeniach o powierzeniu wykonywania pracy na podstawie wytycznych ministerialnych z użyciem kalkulatora. Otrzymają Państwo gotowy instruktarz jak używać kalkulatora przy liczeniu 180 dni! Jak wygląda procedura wydawania decyzji?Jakie są podstawy prawne w decyzjach? Czy i kiedy można odstąpić od uzasadnienia?


OMÓWIMY PRZEPISY KPA W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW

WAŻNE! Jaki wpływ na zatrudnianie cudzoziemców i rejestrację oświadczeń ma zniesie wiz Ukraina- Polska?


Cele kształcenia i sposoby ich osiągania z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy uczestników kształcenia w zależności od jego potrzeb i możliwości: Celem szkolenia jest zaprezentowanie praktycznych aspektów rejestracji oświadczeń oraz poznanie zasad wydawania decyzji od 01.01.2018 w sprawie prac sezonowych Omówienie problemów w zakresie weryfikacji dokumentów i oświadczeń. Obowiązki i odpowiedzialność powiatowych urzędów pracy i kontakty ze Strażą Graniczną, Urzędem Wojewódzkim, PIP, organami kontrolnymi. Omówienie potrzeb i możliwości przedsiębiorcy. Informacje w zakresie wydawania opinii starosty. Omówienie zasad współpracy z agencjami zatrudnienia. Omówiona zostanie także procedura dotycząca wydawania zezwoleń na pracę sezonową.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przeanalizowanie codziennych sytuacji, wymianę doświadczeń na przykładzie konkretnych przypadków (rzeczywiste sytuacje na podstawie badania na grupie 100 Urzędów Pracy) z wyciąganiem wniosków i podpowiedzią rozwiązań.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

 • Obsługa portalu praca.gov.pl
 • Na czym polega odpowiedź elektroniczna - Kiedy i czy można wysłać elektronicznie zarejestrowane oświadczenie lub decyzję?
 • Jak zaznaczać zgłoszenia i niezgłoszenia cudzoziemców w Syriuszu?
 • Jak łączyć płatności z oświadczeniami i wnioskami w Syriuszu?
 • Co robić, gdy już jedno oświadczenie na tego samego cudzoziemca jest zarejestrowane w innym PUP?
 • Na jaką wizę można zarejestrować oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy?
 • Jak wyliczać pobyt w ramach ruchu bezwizowego?
 • Jak oświadczenia i wnioski odnoszą się do karty pobytu?
 • Czy wizy innych państw strefy Schengen pozwalają na pracę w Polsce?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzory decyzji odmawiających wydanie pozwolenia na pracę sezonową.
 • Wzory decyzji odmawiających zarejestrowanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.
 • Podstawy prawne w decyzjach pozytywnych.
 • Wykaz wiz wydawanych cudzoziemcom. Na jakie wizy nie można zarejestrować oświadczenia bądź wydać zezwolenia na pracę sezonową?

Szczegółowy program szkolenia:

 • Ruch bezwizowy obywateli Ukrainy - jakie dokumenty muszą posiadać, aby wykonywać pracę w Polsce?
 • Jak wygląda procedura zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca "krajowego" i cudzoziemca "dyrektywowego"?
 • W jakich przypadkach podmiot powierzający wykonywanie pracy sezonowej może powierzyć cudzoziemcowi wykonanie innej pracy poza sekcjami PKD?
 • Kiedy nie można wydać nowego pozwolenia?
 • Kiedy nie jest wymagane nowe oświadczenie?
 • W jakich przypadkach można odmówić rejestracji oświadczenia?
 • Jak wygląda rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom od 2018?
 • Jak wygląda procedura wydawania decyzji przy pracach sezonowych?
 • Jak powinna przebiegać współpraca PUP z agencjami zatrudniania?
 • Kiedy stracą ważność oświadczenia o zamiarze wykonywania pracy?
 • Dlaczego ważna jest wiza w zatrudnianiu cudzoziemca i co oznacza dla PUP zniesienie wiz Ukraina-Polska?
 • Tytuły pobytowe wydawane przez inne państwa strefy Schengen. Czy można zarejestrować oświadczenie/wydać pozwolenie?

Podczas warsztatów omówimy kazusy, m.in.:

1. Przychodzi do nas pracodawca i składa wniosek o pracownika sezonowego, zgodnie z wymogami, tj. PKD i zakresem wykonywania pracy. Ale informuje nas, że on ma ziemię na terenie Polski, jak i Niemiec, a we wniosku zaznacza, że głównym miejscem pracy będą Niemcy.

 • Czy możemy wydać decyzję o zgodzie na zatrudnienie cudzoziemca?

2. Obywatel Białorusi otrzymał wizę 5b, czyli na pracownika sezonowego w roku kalendarzowym 2018 od 1 kwietnia do 30 czerwca. Rolnik, który go zatrudniał w okresie ważności wizy zgłasza się 26 czerwca do urzędu pracy i chce złożyć przedłużenie zezwolenia na pracę do pełnych 9 miesięcy, tj. do 31 grudnia.

 • Czy możemy wydać decyzję o przedłużeniu, mimo że wiza kończy się 30 czerwca

3. Pracodawca zatrudnia w ramach pracownika sezonowego obywatela przez 8 miesięcy w roku kalendarzowym 2018. Przychodzi do PUP i chciałby go zatrudniać dalej, tj. przez kolejne 8 miesięcy.

 • Czy możemy wydać zgodę?
 • Czy może pracodawca wystąpić do wojewody o zgodę na zatrudnienie pracownika?
 • Czy zgoda na zatrudnienie cudzoziemca może przechodzić na nowy rok?

4. Rolnik A składa wniosek o wydanie zgody na zatrudnienie w ramach pracy sezonowej dla cudzoziemca przebywającego za granicą. PUP po sprawdzeniu dokumentów dokonuje wpisu wniosku do ewidencji wniosków o powierzenie pracy sezonowej i wydaje zaświadczenie rolnikowi A o wpisie. Następnie cudzoziemiec na podstawie zaświadczenia uzyskuje wizę typu 5a (prace sezonowe) i wjeżdża na teren RP, ale nie pojawia się u rolnika A, tylko jedzie do rolnika B i ten chce go zatrudnić.

 • Czy rolnik B może złożyć wniosek o zgodę na zatrudnienia cudzoziemca w związku z pracą sezonową?

5. Cudzoziemiec – obywatel Ukrainy – przebywa na terenie Polski na podstawie ruchu bezwizowego od 20 lutego 2018 roku. Przychodzi do nas rolnik 1 marca 2018 i składa wniosek, że chce go zatrudnić w ramach pracownika sezonowego od 10 marca 2018 roku. Rolnik zaznacza we wniosku, że chce go zatrudniać do 9 grudnia 2018, czyli na maksymalny okres do 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

 • Czy można mu wydać zgodę na wnioskowany okres?
 • Kiedy można byłoby wydać decyzję na wnioskowany okres, tj. 9 miesięcy?

A także omówienie przepisów KPA

 • Art. 64 § 2 KPA – wezwanie do usunięcia braków formalnych wniosku
 • w terminie nie krótszym niż 7 dni pod rygorem pozostawienia podania bez rozpoznania.
 • Art. 9 KPA – obowiązek poinformowania o pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 • Art. 50 § 1 KPA – podstawa prawna wezwania strony do uzupełnienia materiału dowodowego lub złożenia wyjaśnień w toku postępowania administracyjnego.
 • Art. 36 KPA – obowiązek zawiadomienia strony o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.
 • Art. 37 KPA – obowiązek przekazania ponaglenia w terminie 7 dni do drugiej instancji (MRPiPS) wraz z odpowiedzą na zarzuty.
 • Art. 8 § 2 KPA – nie odstępowanie bez uzasadnionej przyczyny od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym.
 • Art. 33 KPA – pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczone (przez notariusza); adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy i doradca podatkowy mogą sami uwierzytelniać odpisy udzielonych im pełnomocnictw.
 • Art. 79a KPA – obowiązek poinformowania o możliwościach wypowiedzenia się co do zebranych dowodów oraz wskazania przesłanek zależnych od strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony.

Zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. Jak wygląda procedura wydawania decyzji od 01.01.2018 roku?

 • Jak wygląda zbieranie materiału dowodowego?
 • Jakie są przesłanki do odmowy wydania zezwolenia?
 • Jak wygląda procedura administracyjna związana z odmową decyzji wydania zezwolenia i odwołania się od tej decyzji?
 • Które podmioty mogą ubiegać się o uzyskanie zezwolenia na prace sezonowe?
 • Jakich krajów dotyczą prace sezonowe?
 • Zadania organu wydającego zezwolenie.
 • Ile trwa okres zezwolenia?
 • Jak można zmienić zezwolenie?
 • Kiedy i w jakich przypadkach można przedłużyć zezwolenie?
 • Jakie są przesłanki odmowy wydania zezwolenia?
 • Jakie będą zmiany dotyczące wynagrodzeń za pracę dla cudzoziemca?
 • Jakie są zmiany dotyczące umów cywilnoprawnych/ umów o pracę cudzoziemca?
 • Jakie i jakiej wysokości kary grożą za nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcowi?

Rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi od 01.01.2018.

 • Jak wygląda nowa procedura rejestracji oświadczeń? Na co zwracać uwagę? Jak weryfikować te oświadczenia?
 • Jak weryfikować dokumenty, które są dołączone do oświadczenia? W jakich przypadkach należy kontaktować się ze Strażą Graniczną w celu weryfikacji?
 • Na jakiej zasadzie możemy odmówić zarejestrowania oświadczenia?
 • Weryfikacja dochodów osób fizycznych: czy można zatrudnić cudzoziemców?
 • Co w sytuacji oświadczeń rejestrowanych kilka razy? Czy można drugi raz zarejestrować oświadczenie?
 • Czy na oświadczeniu ma być pokazane miejsce wykonywania pracy, czy wystarczy tylko zgodność zlecenia?
 • Jak wyglądają oświadczenia przy osobach fizycznych?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy osoba składająca oświadczenie w nim wprowadza w błąd?
 • Czy można rejestrować oświadczenie, jeśli cudzoziemiec ma przepracowanych już 220 dni, a może tylko 180 dni?
 • Jak liczyć te okresy 180-ciu dni? Jak się przelicza te dni?
 • Skąd mamy wiedzieć, że cudzoziemiec jest w Polsce już 180 dni? Co mówić pracodawcy, który przychodzi z zapytaniem, ile dni cudzoziemiec już ma przepracowanych? Czy mamy przeglądać 1000 oświadczeń i liczyć, ile dni już pracował?
 • Czy można wydać oświadczenie, czy należy odmówić, jeśli pracodawca zgłasza oświadczenie cudzoziemca, który jest w centralnej bazie i tam figuruje, że ma przepracowanych już 160 dni przez ostanie 12 miesięcy?
 • Czy zgłaszać to do Straży Granicznej, że wydaliśmy oświadczenie konkretnej osobie?
 • Ile czasu mamy na rejestrację oświadczenia?

Współpraca PUP z agencjami zatrudnienia

 • Jak sprawdzać rzetelność agencji zatrudnienia?
 • Realizacja ofert pracy
 • Wydawanie certyfikatów dla agencji zatrudnienia
 • Jak się zabezpieczyć?
 • Czego wymagać od agencji zatrudnienia?
 • Jakie są zasady rejestracji oświadczeń przez agencje zatrudnienia, głównie nowo powstające lub które funkcjonują na rynku bardzo krótko?
 • Jak działać w przypadkach, jeśli pośrednik pracy prowadzi agencję pośrednictwa pracy i przez tę agencję chce zatrudniać cudzoziemców?

Przypadki wiz ze względu na ich różne rodzaje – omówienie i charakterystyka wiz

 • Wiza Schengen a wiza krajowa. Długość wiz.
 • Co w sytuacji, gdy cudzoziemcowi kończy się wiza? Czy może nadal pracować?
 • Czy cudzoziemiec może pracować na zezwoleniu, gdy nie ma wizy?
 • Czy wystarczy, aby cudzoziemiec pracował na zezwoleniu, gdy kończy mu się wiza?
 • Co w sytuacji, jeśli cudzoziemiec ma zezwolenie na pracę u konkretnego pracodawcy, ale nie ma wizy?
 • Czy pracodawcy mogą składać oświadczenie, gdy ich pracownik cudzoziemiec nie ma wizy?

Wydawanie opinii starosty

 • W jakich przypadkach musi być wydawana opinia starosty?
 • Jak przeszukiwać poprawnie bazę danych (Syriusz) pod kątem informacji starosty – kod zawodu, zawód wykonywany, zawód do statystyk?
 • Co w przypadku, gdy stanowisko pod informację starosty nie ma wymagań (chęć do pracy) i praktycznie każdy zarejestrowany je spełnia? Jak prowadzić wtedy pośrednictwo i zmieścić się w terminie do 21 dni? np. pracownik produkcji bez doświadczenia, chęć do pracy – ilość osób np. 3000.

Prowadzący

Michał Kryszczyński– praktyk, od 11 lat pracuje w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinku. Doradca klienta indywidualnego i instytucjonalnego. Specjalizuje się w subsydiowanych formach zatrudnienia, od 6 lat zajmuje się tematyką zatrudnienia cudzoziemców w Polsce oraz pośrednictwem zagranicznym EURES. Wielokrotnie współpracuje z instytucjami w zakresie prowadzenia warsztatów.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Zobacz hotel
Zobacz na mapie
Zobacz hotel
Zobacz hotel
Zobacz na mapie