Specustawa mieszkaniowa

Planowanie przestrzenne w gminie, opracowywanie nowych planów. Jakie są zmiany w nowych warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie?Jak nowe rozwiązania wpływają na proces inwestycyjny?

NOWOŚĆ! Projekt specustawy mieszkaniowej: Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

 

  • Jakie są zmiany w nowych warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie?

  • Jak nowe rozwiązania wpływają na proces inwestycyjny?

  • Jakie zmiany wnosi Nowe Prawo wodne do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?

  • Jakie są nowe zasady dotyczące dostępu do drogi publicznej?

W programie szkolenia m.in.:

-Jakie zmiany wnosi Nowe Prawo wodne do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?
-Jakie są nowe zasady dotyczące dostępu do drogi publicznej?
- Czy nastąpi radykalne uproszczenie procedur poprzedzających uzyskiwanie pozwolenia na budowę?
- Co się zmieni w procedurach poprzedzających wydanie pozwolenia na budowę?
- Na czym będzie polegało wydłużenie okresu zawieszenia postępowań w przedmiocie wydania decyzji WZ w przypadku opracowywania w tym obszarze planu miejscowego?
- Nowe zasady wyznaczania terenu analizowanego (sąsiedztwa) w analizach urbanistycznych wykonywanych przy decyzjach WZ
- Jakie będą nowe sposoby ustalania stron postępowania i danych adresowych przy wydawaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy?
- Czy do inwestycji mieszkaniowej korzystającej z rozwiązań nowej specustawy mieszkaniowej, nie będzie miała zastosowania ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?
- W jaki sposób zmienią się zasady bilansowania terenów budowlanych w dokumentach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin?
- Nałożenie na gminę obowiązku wyznaczania w studium u.i k.z.p obszaru zurbanizowanego – zasady 
- Uzgodnienia z Wodami Polskimi dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
- W jaki sposób można odstąpić od rozpoczętych prac planistycznych?
- Jaki są nowe wymogi dla ustanawiania parkingów i garaży?
- Jakie są nowe regulacje dotyczące placów zabaw i miejsc rekreacyjnych? 
- Tekst planu - jak poprawnie formułować zapisy? 
- Co powinien zawierać tekst planu? 
- Co powinien zawierać projekt rysunku planu miejscowego? 
- Jak prostować błędy, jeśli błąd wystąpi w planie opublikowanych w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym?
- Jak uchylić lub stwierdzić nieważność uchwały planistycznej uchwalonej przez radę gminy? 
- Jak postępować w przypadkach niezadowolenia osoby fizycznej lub prawnej z ustaleń planu miejscowego?

od 300.00 zł

Brak dostępnych szkoleń.