Jak skutecznie zarządzać PSZOK-iem, jak zorganizować taki punkt oraz jak przygotować się do ponownego otwarcia PSZOK-u?

od 359.00 zł

Warsztaty PCC POLAND skierowane do osób zajmujących się nadzorem Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, osób odpowiedzialnych za przygotowanie rocznego sprawozdania z odbioru odpadów oraz osób prowadzących wpis do rejestru BDO

Jakie działania należy podjąć przed ponownym otwarciem PSZOK-u?
Podczas warsztatów omówimy, jak weryfikować miejsce pochodzenia odpadów podczas trwającej epidemii? Czy jest możliwość uniknięcia przyjmowania odpadów z kwarantanny? Jak prawidłowo zarządzać PSZOK-iem oraz jakie działania wdrożyć, aby punkt funkcjonował zgodnie z rozporządzeniami. Jak przyjmować odpady oraz jak przekazywać do utylizacji. Przedstawimy narzędzia prawne do weryfikacji informacji przekazywanych przez firmy zajmujące się odbiorem odpadów; wyjaśnimy podstawy prawne oraz podpowiemy, skąd pozyskać środki finansowe na utworzenie punktu

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

 • W jaki sposób zabezpieczać odpady niebezpieczne i wielogabarytowe, czy takie odpady wymagają specjalnego magazynowania?
 • Jakie stosować zasady bezpieczeństwa podczas trwającej epidemii? Jak ująć takie problemy w regulaminie PSZOK? Czy można ograniczyć działanie punktu PSZOK do dwóch pojemników - na śmieci z remontów i odpady zielone? Mieszkańcy wrzucają tam, co popadnie, nawet odpady niebezpieczne. Czy wójt może w związku z tym zamknąć punkt?
 • Czy podmiot prowadzący PSZOK może przyjmować tylko te rodzaje odpadów, które zostaną wskazane w uchwale rady gminy?
 • Czy podmiot prowadzący PSZOK musi mieć wpis w GIOŚ, aby zbierał odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego?
 • Czy PSZOK powinien być utwardzony, wyposażony w instalacje do odprowadzania odcieków z odpadów gromadzonych w pojemnikach i kontenerach, magazyn albo wiaty, w tym zadaszone, a także pomieszczenie socjalne i oświetlenie?
 • Jeżeli gmina nie posiada dotychczas wpisu do rejestru BDO z innego tytułu, np. w zakresie wytwarzania odpadów, to co powinna zrobić?
 • Co w przypadku wspólnego prowadzenia PSZOK przez więcej niż jedną gminę, czy wniosek składa gmina, na terenie której zlokalizowany jest PSZOK?


Szczegółowy program szkolenia:

1. Wymagania jakie musi spełniać PSZOK

 • Czy osoba, która pracuje na punkcie PSZOK ma bezpośredni dostęp do bazy o formularzach śmieciowych i odprowadzanych od nich należności?
 • Jak udostępnić pracownikowi obsługującemu PSZOK bazę z mieszkańcami odprowadzającymi opłaty śmieciowe?
 • Do kogo musi się zwrócić pracownik PSZOK-u, aby uzyskać informacje na temat tego, czy osoba zwożąca odpad odprowadza opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych?
 • Czy pracownik może w pierwszej kolejności zweryfikować fakt, czy osoba przywożąca odpad dokonuje opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
 • Czy jeśli mieszkaniec nie odprowadza opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy, to czy może zawieźć odpady do PSZOK-u?
 • Co w przypadku, gdy osoba przywożąca odpad na PSZOK nie uiściła opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a chce za wszelką cenę je zostawić?
 • Czy mieszkaniec zawożący odpad do PSZOK-u musi okazać dokument/potwierdzenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym i?
 • Czy można nałożyć karę na osobę, która nie odprowadza opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a przywozi odpad do PSZOK-u?
 • Czy pracownik PSZOK-u może odmówić przyjęcia odpadów, gdy odpad zagraża zdrowiu lub życiu ludzi?
 • Czy pracownik z punktu ma obowiązek wystawienia dokumentu o odbiorze odpadów?
 • Czy jest obowiązek wypełnienia oświadczenia o pochodzeniu odpadów dostarczonych do punktu PSZOK?
 • Czy osoba będąca w PSZOK-u, nieposiadająca żadnych kwalifikacji może pouczać o odpowiedzialności za odpady?
 • Jakie dane powinny znajdować się w oświadczeniu?
 • Czy można odmówić podpisania oświadczenia o odprowadzanych odpadach?
 • Co w przypadku podania fałszywych danych do oświadczenia?
 • Czy osoba, która nadzoruje PSZOK musi przejść szkolenie dot. obsługi PSZOK-u?
 • Czy jest obowiązkiem posiadanie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów ? Czy jest to obowiązek konieczny?
 • Jak powinny wyglądać wymagania dla prowadzenia monitoringu – chodzi o urządzenia, służące do przechowywania i udostępniania obrazu zapisanego na nagraniu?
 • Czy WIOŚ może zalogować się do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów?
 • Czy jest jakiś jeden element charakterystyczny dla wszystkich PSZOK-ów?
 • Jakie kolory pojemników?
 • Czy pojemniki w PSZOK-u muszą być opisane?
 • Jakie odpady mogą trafiać do PSZOK-u?
 • Jakie rodzaje odpadów mają obowiązkowo zbierać punkty PSZOK?
 • Jakie rodzaje odpadów nie są przyjmowane przez PSZOK?
 • Czy odpady można oddać za darmo?
 • Czy są odpady, które podlegają odpłatności?
 • Czy do PSZOK-u można przywozić przeterminowane leki?
 • Czy do PSZOK-u można oddać azbest?
 • Czy do PSZOK-u można oddawać złom?
 • Czy muszą być jakieś szczególne obostrzenia, dotyczące gromadzenia i przechowywania odpadów?
 • Skąd można pobrać katalog odpadów?
 • Czy jest ważna segregacja odpadów, dany odpad do właściwego pojemnika?
 • Czy odpady mogą być zmieszane, czy sumiennie rozdzielone?
 • Jak trzeba magazynować odpady? Chodzi o czas magazynowania i sposób.
 • Która ustawa mówi o tym, jak powinno się magazynować odpady?
 • W jaki sposób zabezpieczać odpady?
 • Jak przechowywać odpady niebezpieczne?
 • Jak długo możemy przechowywać odpady niebezpieczne PSZOK-u?
 • Czy istnieje odpowiedzialność karna za umieszczenie odpadu niebezpiecznego w pojemniku PSZOK?
 • Czy można składować odpady zielone?
 • Czy metal może być składowany?
 • Czy są jakieś ograniczenia odnośnie oddawanych odpadów, np. : ilościowe (opony)?
 • Czy istnieją odległości graniczne w PSZOK-u między pojemnikami a np.: płotem, jezdnią itd.?
 • Czy PSZOK musi być ogrodzony i czym?
 • Czy za punkt selektywnej zbiórki odpadów można uznać teren, który zostanie ogrodzony i utwardzony?
 • Czy teren, na którym będzie się znajdował PSZOK wymaga wygłuszenia?
 • Czy na terenie powinna się znajdować jakaś wiata?
 • Czy na terenie PSZOK musi znajdować się waga?
 • Czy na obszarze którym znajduje się punkt PSZOK musi znajdować się studzienka?
 • Czy na terenie punktu PSZOK powinno się znajdować pomieszczenie magazynowe?
 • Czy są wymagania odnośnie tego, jak ma wyglądać PSZOK? Chodzi o sam pojemnik
 • Z jakiego tworzywa powinny być wykonane pojemniki w PSZOK-u?
 • Czy pojemniki w PSZOK-u mogą być metalowe?
 • Od czego zależy wielkość pojemników w PSZOK-u?
 • Skąd pozyskać kontenery do PSZOK-u?
 • Czy kontener w PSZOK-u może być kontenerem używanym?
 • Czy kontener w PSZOK-u może być kontenerem morskim?
 • Czy PSZOK może być mobilny i stacjonarny?
 • Jak wygląda to ze strony technicznej – czy pracownik PSZOK-u może wyjąć odpad z pojazdu, czy wskazuje miejsce, gdzie należy go donieść i w którym miejscu oznakowanym umieścić?
 • Ile osób powinno obsługiwać PSZOK, aby on sprawnie funkcjonował?

2. Jakie warunki musi spełniać miejsce na którym planujemy wybudować PSZOK – przydatne wzory dokumentów oraz ustawy i przepisy

 • Jak powinna wyglądać bieżący nadzór nad PSZOK-iem?
 • Jak kontrolować prace zlecone firmie zewnętrznej na obsługę PSZOK-ów, będących własnością gminy?
 • Jak wygląda kontrola z Urzędu Marszałkowskiego i Ochrony Środowiska?
 • Kto w większych gminach nadzoruje PSZOK – przykłady
 • Czy gminy muszą spełniać wymagania, które są stawiane firmom zewnętrznym, np.: konieczność prowadzenia monitoringu?
 • Czy WIOŚ może uzyskać dostęp wizyjny do punktu PSZOK?
 • Czy firma zewnętrzna prowadząca PSZOK, może udostępniać nagrania z monitoringu?
 • Jak powinno wyglądać rozliczanie z gminą?
 • Jak się rozliczać z odpadów?
 • Czy na odpady niebezpieczne powinna być ustalana stawka indywidualna?
 • Czy Rada Gminy może zdecydować o odpłatnym przyjmowaniu przez PSZOK-i odpadów z działalności rolniczej?
 • Czy PSZOK może wprowadzać jakieś ograniczenia i jakie to ograniczenia?
 • Jakie zaszły zmiany w przepisach określających sposób świadczenia usług przez PSZOK-i?
 • Kto ustala stawki wywozu odpadów w przypadku, gdy nadzór nad PSZOK-iem ma związek międzygminny?
 • Kto ustala minimalne częstotliwości odbioru odpadów z punktu?
 • Jak wyglądają procedury umów z wykonawcami?
 • Jak wygląda realizacja warunków umowy podpisanej przez firmę zewnętrzną?
 • Jak w gminie zorganizować taki punkt?
 • Czy gmina może wspólnie z inną gminą utworzyć punkt?
 • Komu można powierzyć prowadzenie PSZOK-u?
 • Czy podmiot zewnętrzy może prowadzić PSZOK i jakie warunku musi on spełniać?
 • Jakie procedury trzeba przejść, aby powstał PSZOK?
 • Jak powinien wyglądać regulamin i plan tworzenia PSZOK-u?
 • Skąd pozyskać decyzję zezwalająca na ustawienie punktu PSZOK?
 • Jak stworzyć projekt na PSZOK?
 • Jakie są wymagania prawne, aby utworzyć punkt PSZOK?
 • Jakie są wymagania ustawowe na prowadzenie punktu PSZOK?
 • Jakie są wymagane pozwolenia na utworzenie punktu?
 • Ile czasu potrzeba na utworzenia PSZOK-u?
 • Ile czasu potrzeba, aby od zaplanowania PSZOK-u wdrożyć go w życie?
 • Czy budowę PSZOK-u można podzielić na kilka etapów?
 • Czy do stworzenia punktu PSZOK jest potrzebny operat?
 • Czy jest potrzebny operat przeciwpożarowy?
 • Czy musi być decyzja o warunkach zabudowy pod PSZOK?
 • Jak powinien wyglądać plan zagospodarowania przestrzennego pod PSZOK?
 • Jakie formalne wymogi, zgodne z planami zagospodarowania, należy spełnić?
 • Jak powinna wyglądać umowa na prowadzenie PSZOK-u?
 • Czy można rozbudować punkt PSZOK ? Gdzie trzeba się zgłosić, aby rozbudować punkt?
 • Spełnienie obowiązków i dostosowania zakładu do wymogów ppoż.
 • Jak powinny wyglądać wytyczne dla osób pracujących w PSZOK-u, w tym zasady BHP?
 • Jak zdobyć nieruchomość pod PSZOK?
 • Czy gminy są zobowiązane do uzyskiwania zezwoleń na gromadzenie odpadów?
 • Kto wydaje decyzję na zbieranie odpadów?
 • Czy trzeba uzyskać jakieś pozwolenia od Państwowego Inspektoratu Sanitarnego?
 • Czy z WIOŚ są potrzebne jakieś decyzje na utworzenie punktu PSZOK i jakie są to decyzje?
 • Czy teren, na którym będzie się znajdował PSZOK wymaga pozwoleń wodnokanalizacyjnych?
 • Czy WIOŚ może wydać zarządzenie ze wskazaniem terminu na utworzenie punktu PSZOK?
 • Kto ma prawo do wezwania na utworzenie punktu PSZOK?Dokąd zgłasza się sprawę o braku realizacji utworzenia punktu PSZOK?
 • Wzory przydatnych dokumentów
 • Czy obszar wokół placu, na którym znajduje się PSZOK może być przeznaczony na teren zielony?
 • Czy projekt Natura 2000 ma wpływ na utworzenie punktu PSZOK?
 • Czy PSZOK może powstać na obszarze objętym projektem Natura 2000?
 • Czy obszar pod punkt PSZOK musi mieć jakąś określoną wielkość?
 • Jakie podłoże powinno być w obszarze PSZOK-u?
 • Z jakich pieniędzy jest finansowane utworzenie punktu PSZOK?
 • Czy gmina może za własne pieniądze wybudować PSZOK?
 • Czy z zamówień publicznych można finansować prowadzenie i utworzenie PSZOK?
 • Czy mieszkańcy gminy są głównych źródłem utrzymania punktu PSZOK?
 • Czy można starać się o dofinansowania na PSZOK?
 • Kto przyznaje dofinansowanie na PSZOK?
 • Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku o pobranie funduszy na utworzenie PSZOK z Funduszy Unijnych?
 • Jakie są całkowite koszty działania punków PSZOK?
 • Czy punkt PSZOK powinien być ujęty w planie inwestycyjnym?
 • Czy PSZOK można postawić bez żadnych zezwoleń?
 • Czy PSZOK trzeba wybudować, czy wystarczy tylko jego postawienie?
 • Czy prywatny przedsiębiorca może utworzyć punkt PSZOK?
 • Czy prowadzenie punktu PSZOK można zlecić związkowi międzygminnemu?
 • Czy prowadzenie punktu PSZOK może być zlecone podmiotowi zewnętrznemu?
 • Ile gmin w swoim posiadaniu może mieć związek międzygminny, aby obsługiwać punkt PSZOK?
 • Czy za PSZOK może odpowiadać jakaś spółka gminna?
 • Czy trzeba wśród zamieszkałych os. na terenie gminy stworzyć petycję o zgodę na utworzeniu punktu PSZOK?
 • Kto sporządza regulamin PSZOK?
 • Kto uchwala sposób świadczenia usług przez PSZOK?
 • Czy gmina może samodzielnie wyznaczyć, w jakich godzinach i terminach jest czynny punkt PSZOK?
 • Jaka powinna być lokalizacja dla punktu PSZOK?
 • Czy PSZOK może znajdować się na terenie oczyszczalni ścieków?
 • Czy PSZOK może być czynny jeden dzień w tygodniu?
 • Kto wydaje zezwolenie na prowadzenie punktu PSZOK?
 • Czy można czuć się bezkarnie w przypadku braku punktu PSZOK na terenie gminy?
 • Jaka jest kara za nieutworzenie punktu PSZOK?
 • Dokąd zgłasza się sprawę o braku realizacji utworzenia punktu PSZOK?
 • Kto ma prawo do wezwania na utworzenie punktu PSZOK?
 • Czy mieszkańcy mogą mieć jakieś „ale” na usytuowanie PSZOK-u w okolicy ich domów?
 • W jakim miejscu powinien być zlokalizowany PSZOK?
 • Czy każdy mieszkaniec z terenu gminy może samodzielnie przywozić osobiście odpady do PSZOK-u?

3. Gdzie są kierowane odpady z PSZOK-u?

 • Jaki podmiot zajmuje się danym odbiorem odpadów?
 • Jakie są wymagania odnoście podpisania umowy z kontrahentem odbioru odpadów?
 • Jak wygląda rozliczenie gminy z operatorem odbierającym odpad z PSZOK-u?
 • Czy każdy odpad ma inny podmiot odbioru?
 • Dokąd zawozi się odpady związane z elektroniką?
 • Dokąd są kierowane odpady zmieszane?
 • Czy odpady idą do odzysku?
 • Czy jest jakiś limit odbioru odpadów?

4. Do kiedy PSZOK ma czas na wpisanie się do BDO? Niezbędne dane do tego potrzebne

 • Ewidencja uzyskanych odpadów – kto wprowadza dane do BDO?
 • Czy gmina prowadząc PSZOK jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji przekazywanych odpadów?
 • Jaki podmiot jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów?
 • Jak wprowadzać dane na koniec dnia do bazy BDO ze zgromadzonych odpadów w ciągu dnia?
 • Czy masa odpadów dostarczona od mieszkańca ma być każdorazowo umieszczona w BDO, czy zbiorczo na koniec dnia, dla każdego rodzaju odpadu?
 • Czy codziennie trzeba wprowadzać wagę odpadów do bazy BDO jako kartę ewidencyjną?
 • W jaki sposób prowadzić ewidencję?
 • Czy można prowadzić elektroniczną ewidencję?
 • Co powinno się znajdować w ewidencji odpadów?
 • Jak wygląda wzór kart ewidencyjnych?
 • Jak wygląda prowadzenie ewidencji w punkcie PSZOK?
 • Gdzie ewidencjonuje się odpady zgromadzone w PSZOK?
 • Czy jest kara za brak prowadzenia ewidencji odpadów?
 • Czy brak wpisu do BDO = administracyjna kara pieniężna?

5. Sporządzanie sprawozdania – czym jest i kto musi je sporządzać?

 • Jakie dane są potrzebne do wykonania sprawozdania?
 • Czy każdy podmiot prowadzący PSZOK powinien składać roczne sprawozdanie?
 • Czy każdy podmiot prowadzący punkt PSZOK ma obowiązek przekazania sprawozdania do gminy?
 • Czy ZGK jest zobowiązane do przekazania gminie sprawozdania?
 • Czy firma zewnętrzna odpowiadająca za PSZOK może również prowadzić sprawozdawczość?
 • Gdzie składa się sprawozdanie prowadzone przez firmę zewnętrzną?
 • Czy sprawozdanie wykonuje pracownik gospodarczy do administratora PSZOK-u?
 • Kto ma obowiązek wykonania zbiorowego sprawozdania do Ministerstwa Klimatu?
 • Rozliczenia z dokumentacji, jakie terminy ( miesiąc, kwartał )?
 • Czy są kary za nieoddanie sprawozdania w terminie i jakie to kary?
 • Czy jeśli jednostka się spóźni, to gmina może nałożyć karę w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki za nieoddanie sprawozdania? Z czego wynika ta stawka?
 • Czy pracownik z własnych pieniędzy ponosi karę za zwłokę?
 • Jak powinna wyglądać weryfikacja sprawozdań?
 • Kto powinien prowadzić weryfikację sprawozdań?
 • Czy do WIOŚ trzeba wysyłać jakieś raporty?


Prowadzący

Karol Kaliński – pracownik Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”; od 2010 roku na stanowisku kierownika Stacji Przeładunkowej Odpadów w Sieradzu, na której funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, prowadzony wspólnie dla kilku gmin powiatu sieradzkiego. Pomysłodawca i realizator utworzenia na terenie Zakładu salki edukacyjnej, dedykowanej gospodarce odpadami, na którą w 2014 roku pozyskano dofinansowanie WFOŚiGW w Łodzi. Prowadził warsztaty edukacyjne z gospodarki odpadami dla ponad 8 tys. dzieci, młodzieży, studentów oraz samorządowców z terenu gmin należących do ZKG oraz wykłady z gospodarki odpadami i prawa ochrony środowiska dla studentów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Brał czynny udział w konsultacjach związanych z planowaniem, budową i eksploatacją Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie kilkunastu gmin.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 359.00
01 czerwca 2020