Użytkowanie wieczyste

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w gminie i w powiecie. Jakie są nowe obowiązki gmin/starostw po 1 stycznia 2019 r.? O czym należy pouczać użytkowników wieczystych?

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w gminie i w powiecie. Jakie są nowe obowiązki gmin/starostw po 1 stycznia 2019 r.? O czym należy pouczać użytkowników wieczystych?  

Wyjaśnimy, jakie konsekwencje dla gminy i powiatu powoduje ustawa oraz co powinien wiedzieć urzędnik. Omówimy najbardziej problematyczne kwestie dla gminy i powiatu. 

Otrzymają Państwo gotowy, prawidłowy wzór zaświadczenia wraz z treścią pouczenia, do przekazania użytkownikom wieczystym, a także wzory dokumentów obowiązujących dla stosowania ustawy.

 • Wyjaśnimy, jakie budynki będące na jednym gruncie nie podlegają przekształceniu
 • Wpisy do ksiąg wieczystych – jak to będzie wyglądało od stycznia?
 • Omówimy,  czy zaświadczenie wystarczy, aby sąd wpisał nieruchomość do ksiąg wieczystych? Czy będzie potrzebny wniosek, czy nastąpi to z urzędu? Czy sąd dokona wpisu do ksiąg wieczystych na wniosek, czy z urzędu?
 • Czy wpis w księdze wieczystej będzie ważny, jeśli przyjdzie zwrot, że osoba nie żyje?
 • Odpowiemy, jak zwiększyć wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego w gminach i powiatach
 • Dajemy praktyczne rozwiązania sytuacji problemowych, jak postąpić, jeśli ktoś nie zgodzi się z okresem albo z wysokością opłaty?
 • Czy można żądać rozwiązania prawa użytkowania wieczystego? W jakich przypadkach i w jaki sposób? Jakie będą tego skutki? Co musi być dokładnie ujęte w umowie?
 • Kto ustala wysokości opłat? Stawkę procentową odpłatności użytkowania wieczystego? Ustalanie pierwszej opłaty.
 • Kiedy zaktualizować operat szacunkowy? Na podstawie czego następuje aktualizacja?
 • W jakich przypadkach data przekształcenia może być inna niż dzień 1 stycznia 2019 r.?
 • Co, jeśli w jednym budynku znajduje się w połowie lokal mieszkaniowy, a w drugiej połowie usługowy? Czy podlega to przekształceniu? Czy jedna bryła budynku oznacza jeden budynek?
 • Co, jeśli na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste znajdą się budynki/obiekty budowlane inne niż mieszkalne?
 • Jakie pisma warto wysłać już dziś do użytkowników wieczystych?
 • Jak w praktyce będzie wyglądało wydawanie zaświadczeń?
 • Czy zmiany ustawowe oznaczają utratę części dochodów? Jak już teraz przygotować się w gminie/starostwie do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i co wprowadzają zmiany?
 • O czym musi pamiętać urzędnik, pisząc zaświadczenie: co dokładnie należy zawrzeć w zaświadczeniu, aby użytkownik wieczysty go nie podważył?
 • Jaką treść powinno zawierać zaświadczenie?
 • Co będzie z tymi, którzy w 2018 roku podpisywali umowy i grunt został im oddany w użytkowanie wieczyste?
 • Kto może wymagać wszczęcia postępowania?
 • Jaka dokumentacja będzie potrzebna do przekształcenia?
 • Jak będzie wyglądało przekształcenie od stycznia – dokładne omówienie, co się zmieni, jak to będzie wyglądało z perspektywy urzędu?

- Jak zmiany w kpa wpływają na postępowania administracyjne w sprawach dotyczących użytkowania wieczystego
- Czy postępowanie mediacyjne lub uproszczone mają zastosowanie w sprawie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności?
- Czy można przekształcić prawo użytkowania wieczystego na zasadzie milczącej zgody?

 • Jak naliczać opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,  aktualizacja opłat.
 • Jak zaktualizować poprawnie opłatę, jeśli użytkownik wieczysty poniósł koszt związany np. z budową urządzeń infrastruktury i przyczynił się do wzrostu wartości nieruchomości? Zaliczenie wartości nakładów na poczet różnicy między opłatą zaktualizowaną a opłatą dotychczasową.
 • Elementy decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności - czy zawsze muszą być wszystkie elementy z art. 107 KPA, czy wystarczą tylko niektóre? Czy "zwykłe" pismo może zostać potraktowane jako decyzja administracyjna? Konsekwencje dla organu!
 • W jaki sposób odzyskać grunt oddany w użytkowanie wieczyste? Formy zniesienia prawa użytkowania wieczystego.
 • Użytkowanie wieczyste - problemy z VATem! Kiedy VAT? Ocena problemu w zakresie sprzedaży gruntu użytkownikowi wieczystemu, opłat z tytułu użytkowania wieczystego (pierwszej i rocznych) oraz opłat rocznych przekształceniowych (wynikających z projektowanej ustawy).
 • Co zrobić, jeśli z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wystąpi osoba nieuprawniona?
 • Czy można odmówić wydania zaświadczenia stwierdzającego przekształcenie na mocy nowej ustawy?
 • Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie nowej ustawy - tylko wspólnoty mieszkaniowe, czy każde budynki mieszkalne?

 

od 300.00 zł
mazowieckie
29 kwietnia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
łódzkie
30 kwietnia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
śląskie
30 maja 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie