Użytkowanie wieczyste

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w gminie i w powiecie. Jakie są nowe obowiązki gmin/starostw po 1 stycznia 2019 r.? O czym należy pouczać użytkowników wieczystych?

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w gminie i w powiecie. Jakie są nowe obowiązki gmin/starostw po 1 stycznia 2019 r.? O czym należy pouczać użytkowników wieczystych?  

Wyjaśnimy, jakie konsekwencje dla gminy i powiatu powoduje ustawa oraz co powinien wiedzieć urzędnik. Omówimy najbardziej problematyczne kwestie dla gminy i powiatu. 

Otrzymają Państwo gotowy, prawidłowy wzór zaświadczenia wraz z treścią pouczenia, do przekazania użytkownikom wieczystym, a także wzory dokumentów obowiązujących dla stosowania ustawy.

 • Wyjaśnimy, jakie budynki będące na jednym gruncie nie podlegają przekształceniu
 • Wpisy do ksiąg wieczystych – jak to będzie wyglądało od stycznia?
 • Omówimy,  czy zaświadczenie wystarczy, aby sąd wpisał nieruchomość do ksiąg wieczystych? Czy będzie potrzebny wniosek, czy nastąpi to z urzędu? Czy sąd dokona wpisu do ksiąg wieczystych na wniosek, czy z urzędu?
 • Czy wpis w księdze wieczystej będzie ważny, jeśli przyjdzie zwrot, że osoba nie żyje?
 • Odpowiemy, jak zwiększyć wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego w gminach i powiatach
 • Dajemy praktyczne rozwiązania sytuacji problemowych, jak postąpić, jeśli ktoś nie zgodzi się z okresem albo z wysokością opłaty?
 • Czy można żądać rozwiązania prawa użytkowania wieczystego? W jakich przypadkach i w jaki sposób? Jakie będą tego skutki? Co musi być dokładnie ujęte w umowie?
 • Kto ustala wysokości opłat? Stawkę procentową odpłatności użytkowania wieczystego? Ustalanie pierwszej opłaty.
 • Kiedy zaktualizować operat szacunkowy? Na podstawie czego następuje aktualizacja?
 • W jakich przypadkach data przekształcenia może być inna niż dzień 1 stycznia 2019 r.?
 • Co, jeśli w jednym budynku znajduje się w połowie lokal mieszkaniowy, a w drugiej połowie usługowy? Czy podlega to przekształceniu? Czy jedna bryła budynku oznacza jeden budynek?
 • Co, jeśli na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste znajdą się budynki/obiekty budowlane inne niż mieszkalne?
 • Jakie pisma warto wysłać już dziś do użytkowników wieczystych?
 • Jak w praktyce będzie wyglądało wydawanie zaświadczeń?
 • Czy zmiany ustawowe oznaczają utratę części dochodów? Jak już teraz przygotować się w gminie/starostwie do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i co wprowadzają zmiany?
 • O czym musi pamiętać urzędnik, pisząc zaświadczenie: co dokładnie należy zawrzeć w zaświadczeniu, aby użytkownik wieczysty go nie podważył?
 • Jaką treść powinno zawierać zaświadczenie?
 • Co będzie z tymi, którzy w 2018 roku podpisywali umowy i grunt został im oddany w użytkowanie wieczyste?
 • Kto może wymagać wszczęcia postępowania?
 • Jaka dokumentacja będzie potrzebna do przekształcenia?
 • Jak będzie wyglądało przekształcenie od stycznia – dokładne omówienie, co się zmieni, jak to będzie wyglądało z perspektywy urzędu?

- Jak zmiany w kpa wpływają na postępowania administracyjne w sprawach dotyczących użytkowania wieczystego
- Czy postępowanie mediacyjne lub uproszczone mają zastosowanie w sprawie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności?
- Czy można przekształcić prawo użytkowania wieczystego na zasadzie milczącej zgody?

 • Jak naliczać opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,  aktualizacja opłat.
 • Jak zaktualizować poprawnie opłatę, jeśli użytkownik wieczysty poniósł koszt związany np. z budową urządzeń infrastruktury i przyczynił się do wzrostu wartości nieruchomości? Zaliczenie wartości nakładów na poczet różnicy między opłatą zaktualizowaną a opłatą dotychczasową.
 • Elementy decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności - czy zawsze muszą być wszystkie elementy z art. 107 KPA, czy wystarczą tylko niektóre? Czy "zwykłe" pismo może zostać potraktowane jako decyzja administracyjna? Konsekwencje dla organu!
 • W jaki sposób odzyskać grunt oddany w użytkowanie wieczyste? Formy zniesienia prawa użytkowania wieczystego.
 • Użytkowanie wieczyste - problemy z VATem! Kiedy VAT? Ocena problemu w zakresie sprzedaży gruntu użytkownikowi wieczystemu, opłat z tytułu użytkowania wieczystego (pierwszej i rocznych) oraz opłat rocznych przekształceniowych (wynikających z projektowanej ustawy).
 • Co zrobić, jeśli z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wystąpi osoba nieuprawniona?
 • Czy można odmówić wydania zaświadczenia stwierdzającego przekształcenie na mocy nowej ustawy?
 • Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie nowej ustawy - tylko wspólnoty mieszkaniowe, czy każde budynki mieszkalne?

 

od 300.00 zł
podlaskie
11 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
lubelskie
12 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie