Ewidencja zasobu nieruchomości

Prawidłowa ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w gminie i powiecie


 Jakie są nowe procedury zbywania nieruchomości, ustanawiania i wygaszania trwałego zarządu?
• Jak prawidłowo sporządzać plany wykorzystania zasobu przez gminy zgodnie z nowymi zmianami?
• Co konkretnie powinien zawierać plan wykorzystania zasobu? Na przykładzie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
• Jakie zmiany nastąpiły w sporządzaniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, zmiany w zakresie trwałego zarządu?
• Co zrobić w przypadku gruntów jeśli ewidencyjnie są wpisane, ale nie ma księgi wieczystej?
• Prawidłowy sposób ewidencjonowania gruntów gminy oraz prowadzenia inwentaryzacji 
• Rejestr mienia komunalnego - praktyczne wskazówki
 Aktualizacja stanów prawnych gminnego zasobu nieruchomości – na co zwrócić szczególną uwagę?
• Sprawozdanie ewidencyjne mienia gminy
• Po ewidencji okazało się, że grunt należący do gminy użytkowany jest bezumownie, rolnik nie wie o tym. Na Dr wybudowane są budynki gospodarcze. Jak gmina powinna odzyskać grunt?
• Gmina posiada 300 ha w mieniu gminnym, z czego 200 ha to drogi. W protokole połowa dróg jest zapisana do starostwa, połowa do gminy, ale są księgi na powiat a w ewidencji jest wpisana gmina, jak to uregulować? Protokół sporządzany był i 5 lat temu. Jak rozwiązać takie problemy?
• Zasady zwrotu po wywłaszczeniu nieruchomości: możliwość ubiegania się przez byłego właściciela bądź jego spadkobierców o zwrot nieruchomości wywłaszczonej na podstawie umowy cywilnoprawnej w przypadku niezrealizowania celu, na jaki ta nieruchomość została wywłaszczona - omówienie Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2017 roku – sygn. akt SK 39/15 w kontekście art. 136 ust. 3 zdanie pierwsze w związku z art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

od 300.00 zł

Brak dostępnych szkoleń.