Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

od 359.00 zł

Wideoszkolenie skierowane do osób zajmujących się gospodarką odpadami


PROBLEMY GMIN Z ODBIOREM ODPADÓW KOMUNALNYCH W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO


Na warsztatach omawiamy najtrudniejsze przypadki w opłacie śmieciowej. Skupiamy się na kolejnej rewolucji śmieciowej, najbardziej aktualnych zmianach w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.Uczestnicy otrzymują adres e-mail do prowadzącego, mają możliwość konsultacji bez ograniczeń czasowych drogą elektroniczną.


Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

 • Nowe deklaracje, brak możliwości zadeklarowania braku segregacji - od kiedy?
 • Dwukrotność wysokości stawki opłaty w przypadku braku segregacji - decyzja
 • Kilka deklaracji z jednego budynku
 • Nowe zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Nowa kara za brak deklaracji
 • Zmiany dotyczące odpadów z targowisk i cmentarzy
 • Nowe zasady ustalania opłaty od domków letniskowych i nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Uczestnicy otrzymają 150 gotowych wzorów pism w formie elektronicznej

Szczegółowy program szkolenia:

PROBLEMY GMIN Z ODBIOREM ODPADÓW KOMUNALNYCH W CZASIE EPIDEMII

 • CZY MOŻNA ZMIENIĆ UMOWĘ NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ
 • ZMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH A ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE
 • ZMIANA HARMONOGRAMU I GODZIN ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENÓW NIERUCHOMOŚCI
 • OGRANICZENIE PRZYJMOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZ PSZOK
 • ODBIERANIE STRUMIENIA ODPADÓW JEDNYM POJAZDEM
 • KONTROLA SEGREGACJI A EPIDEMIA
 • ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH KWARANTANNĄ
 • CZY ODPADY Z NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH KWARANTANNA TO ODPADY MEDYCZNE
 • ZMIANA ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCI A KWARANTANNA
 • OBJĘCIE OSOBY KWARANTANNĄ A OBOWIĄZEK ZMIANY DEKLARACJI – CO Z TERMINAMI
 • SKŁADANIE DEKLARACJI W SYTUACJI OGRANICZENIA I ZMIAN W ORGANIZACJI PRACY URZĘDU MIASTA/GMINY
 • PROWADZENIE POSTĘPOWANIA WYMIAROWEGO W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI OPŁATY W SYTUACJI KWARANTANNY – DOWODY ZBIERANE PRZEZ ORGAN
 • OBOWIĄZEK PRACODAWCY DOTYCZĄCY ZAPEWNIENIA ŚRODKÓW OCHRONY PRACOWNIKOM

Omówimy też:

 • RODO W DEKLARACJACH
 • JAK ZWOLNIEĆ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, KTÓRY KOMPOSTUJE BIOODPADY
 • OMÓWIENIE NOWYCH UCHWAŁ
 • NOWE DEKLARACJE – BRAK MOŻLIWOŚCI ZADEKLAROWANIA BRAKU SEGREGACJI - OD KIEDY
 • DOPŁATY DO STAWEK OPŁATY
 • WIELOKROTNOŚĆ WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY W PRZYPADKU BRAKU SEGREGACJI - DECYZJA
 • KILKA DEKLARACJI Z JEDNEGO BUDYNKU
 • NOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 • NOWA KARA ZA BRAK DEKLARACJI
 • NOWA KARA ZA PODANIE NIEPRAWDY W INFORMACJI O KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM
 • NOWA KARA DLA WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA
 • ZMIANY DOTYCZĄCE: ODPADÓW Z TARGOWISK I CMENTARZY
 • OBOWIĄZEK ZMIAN W REGULAMINACH UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY
 • BRAK DECYZJI OKREŚLAJĄCEJ WYSOKOŚĆ OPŁATY W PRZYPADKU NIEUISZCZANIA OPŁATY PO ZMIANIE STAWEK
 • PRZYJMOWANIE PRZEZ PSZOK IGIEŁ I STRZYKAWEK ORAZ ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ
 • PRZEJĘCIE OBOWIĄZKÓW PRZEZ GMINY W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI LUB W WORKI
 • ZGODA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ NA PRZYSTĄPIENIE DO SYSTEMU GMINNEGO
 • UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Z NIERUCHOMOŚCI MIESZANYCH
 • NOWE ZAPISY W SIWZ
 • UMOWA NA ODBIERANIE ODPADÓW – NOWE WARUNKI
 • OBOWIĄZEK ROZLICZANIA SIĘ GMIN Z WYKONAWCAMI ZA TONĘ ODEBRANYCH I ZAGOSDODAROWANYCH ODPADÓW
 • NOWE ZASADY USTALANIA OPŁATY OD DOMKÓW LETNISKOWYCH I NIERUCHOMOŚCI REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWYCH
 • RÓŻNICOWANIE WYSOKOŚCI OPŁAT W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH PRZEZ ZWIĄZKI MIĘDZYGMINNE
 • MAKSYMALNA STAWKA OPŁATY ZA POJEMNIK LUB WOREK
 • OKREŚLENIE MAKSYMALNEJ STAWKI OPŁATY OD DOMKÓW LETNISKOWYCH I NIERUCHOMOŚCI REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWYCH
 • NOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT Z OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH
 • DANE WYKAZYWANE W NOWYCH DEKLARACJACH
 • NOWE TERMINY SKŁADANIA ZMIAN W DEKLARACJACH
 • ZAKAZ SKŁADANIA DEKLARACJI ZMNIEJSZAJĄCYCH ZA OKRES WSTECZNY
 • NOWE ZASADY ODPISU WYSOKOŚCI OPŁATY W ZWIĄZKU ZE ZGONEM MIESZKAŃCA
 • MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI WSTECZNEJ W PRZYPADKU ROZLICZENIA WG METODY OD ILOŚCI ZUŻYTEJ WODY -
 • NOWE OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE OPŁAT ZAŚMIECI W SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
 • OBOWIĄZEK KONTROLI FIRMY WPISANEJ DO RDR
 • DO KIEDY OBOWIĄZYWAĆ BĘDĄ PODJĘTE UCHWAŁY
 • DO KIEDY OBOWIĄZUJĄ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 • CO Z POSTĘPOWANIAMI WSZCZĘTYMI A NIEZAKOŃCZONYMI
 • OBOWIĄZEK PODJĘCIA NOWYCH UCHWAŁ
 • UTRATA MOCY PRZEZ UCHWAŁY DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCE

Najtrudniejsze przypadki w opłacie śmieciowej

 • Pozyskiwanie i przetwarzanie przez organy gminy danych osobowych w sprawach dotyczących obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a RODO
 • Kolejna rewolucja śmieciowa, planowane zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe zasady naliczania opłat, zwracania nadpłat, ryczałtu od domków letniskowych, zwolnień z opłaty i szereg innych nowości
 • Zamieszkiwanie na nieruchomości w przypadku obowiązku wnoszenia opłat za śmieci to nie to samo, co miejsce zamieszkania!
 • Ustawa „śmieciowa” – miejsce zamieszkiwania, odmienna od kodeksu cywilnego – miejsce zamieszkania
 • Zmiany w terminach wystawiania i doręczania upomnień za zaległości w opłacie
 • Przedawnienia: weryfikacja sald, zaległości i obliczanie przedawnienia na przykładach oraz księgowanie przedawnienia na koncie podatkowym
 • Nadpłaty i zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami. Jakie są zadania wierzyciela w skutecznym ściąganiu należności?
 • Co organ gminy winien udowodnić przy określaniu wysokości opłaty. Bardzo ważne informacje dla pracowników weryfikujących deklaracje śmieciowe
 • Co z umowami obowiązującymi? Wymiana pojemników i zmiana umów
 • Nowe pojemniki a oznakowanie starych
 • Konieczność zmiany uchwał, problem z pojemnikami i workami – kiedy wprowadzić nowe kolory i oznaczenia, tereny publiczne a nowe zasady segregacji, nieruchomości niezamieszkałe nieobjęte systemem gminnym w świetle nowego rozporządzenia
 • Kiedy tak naprawdę powstaje obowiązek ponoszenia opłaty – jak interpretować zamieszkiwanie na nieruchomości w przypadku np. wyjazdu na część miesiąca
 • Najnowsze orzecznictwo dotyczące potwierdzenia zamieszkiwania i składania nowych oraz korekt deklaracji
 • Kiedy nie stwierdzać nadpłaty – co to jest świadczenie usługi?
 • Złożenie deklaracji po terminie 14 dni – czy jest nadpłata, gdy właściciel ma zaległości, czy jest nadpłata, gdy właściciel regularnie uiszcza opłatę?
 • Samorządy muszą natychmiast wprowadzić zmiany w PSZOK i zmienić obowiązujące uchwały
 • Zgony, złożenie deklaracji po terminie 14 dni, kiedy nie stwierdzić nadpłaty, od jakiego miesiąca ma być przypis - przypadki, jak ma postąpić organ?

Na spotkaniu omówienie konkretnych przypadków, m.in.:

 • Oświadczenia od nieruchomości niezamieszkałych. My jako Gmina mamy objęte systemem nieruchomości niezamieszkałe. Czy musimy do końca tego roku już mieć podpisane oświadczenia od nieruchomości, pomimo tego, że wszelkie zmiany, dotyczące uchwał i regulaminów będziemy wprowadzać w następnym roku? Przetargu też nie musieliśmy robić, ponieważ umowa obowiązuje jeszcze do końca.
 • Pytanie dotyczące częstotliwości od kwietnia do października. Zgodnie z art. 6r ust. 3b częstotliwość od kwietnia do października nie może być rzadsza niż raz na dwa tygodnie, ale ustawa daje też możliwość wprowadzenia zmian w uchwałach do 6 września 2020 r. W efekcie nasza gmina nie chce w pośpiechu zmieniać wszystkich uchwał. Zdążyliśmy od maja zmienić stawki. W związku z tym w przetargu zmieniliśmy częstotliwość tylko na okres wrzesień-październik 2020 r. Kiedy już dostosujemy wszystkie uchwały do obowiązujących przepisów. Czy jest to błędem?
 • Odbieranie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych: Rozesłałem do wszystkich właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oświadczenie do przystąpienia ...i otrzymałem od wszystkich potwierdzenie. Obecnie przygotowuje uchwały o zmianę stawek dla zamieszkałych i niezamieszkałych. Ale jak pokryć zmniejszone stawki za pojemniki? W związku z powyższym proszę o info co możemy z tym zrobić. Zmienić chwałę o nieodbieraniu od niezamieszkałych odpadów czy pozostać przy tym co mamy i niech zamieszkałe pokrywają różnicę.
 • Jak postąpić z osobami, które do tej pory nie zmieniły deklaracji śmieciowej i nadal mają zadeklarowane niesegregowane odpady (6 deklaracji)?Obowiązująca uchwała rady gminy ustaliła, stawkę 20 zł za segregowane odpady i 35 zł za odpady niesegregowane (uchwała przed zmianą ustawy). Jakie kroki powinniśmy w tej sytuacji podjąć?
 • System, w którym prowadzone są przypisy i rozliczenia nie posiada możliwości zmiany przypisów na podstawie decyzji wprowadzonej do systemu. Decyzję będę posiadała w formie papierowej, ale nie mogę jej przepisać na wzorze systemowym w programie. Czy w związku z powyższym mogę zrobić nową deklarację z urzędu w systemie, podpiąć pod nią decyzję i zamknąć / zmienić daną deklarację, aby robił się odpowiedni przypis?
 • W dniu 20.11.2019 złożona deklaracja zmniejszająca naliczenie opłaty z 2 na 1 os. z uwagi na zameldowanie męża po za granicami kraju - 01.10.2019. od kiedy mogę zmienić przypis?
 • W dniu 29.11.2019 złożona deklaracja zwiększająca zaliczenie opłaty + 2 osoby z podana datą zaistnienia zmiany 01.08.2019. do sierpnia doliczam te dwie dodatkowe osoby?
 • W dniu 29.11.2019 złożona deklaracja zerowa z uwagi na wyprowadzkę (ta sama gmina-naliczenie we Wspólnocie Mieszkaniowe od października 2019)
 • Zgodnie z art. 9u ust. 1a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w stosunku do podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości prezydent miasta jest obowiązany prowadzić kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ww. ustawy, co najmniej raz na dwa lata. Na terenie miasta o wpis do rejestru działalności regulowanej wystąpiły podmioty, które przedkładają zerowe sprawozdania. W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem czy organ musi przeprowadzić kontrolę podmiotu, który faktycznie nie prowadzi działalności na terenie miasta, nie odbiera odpadów.
 • W dniu …. grudnia 2019 r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2020r., termin płatności ustalony mamy na 10 każdego miesiąca. Jeżeli indywidualne zawiadomienie dotrze do mieszkańców po terminie płatności ( z przyczyn technicznych), czyli po 10 stycznia, czy będzie ważne?
 • Czy na wysyłanym zawiadomieniu o zmianie wysokości opłaty musi być podpis wójta, lub upoważnionej osoby, czy wystarczy nadruk \BURMISTRZ MIASTA I GMINY X, imię i nazwisko\?
 • Czy wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości obejmuje również stan zaległości w opłacie komunalnej?
 • W budynku komunalnym wyszło na jaw iż nielegalnie zamieszkuje dodatkowo jedna osoba od około 6 lat Wynajmujący przyznają się do tego, mam zresztą na poparcie wywiad przeprowadzony przez dzielnicowego. Czy opłatę na śmieci ściągam na podstawie decyzji, czy wystarczy deklaracja wsteczna, bo przyznają się do tego i wówczas referat podatkowy ściąga za 5 lat wstecz. Jaką przyjąć procedurę. Nie mieliśmy do tej pory takiego przypadku.
 • Zwracam się z zapytaniem dot. PSZOK-u. W dn. 31 grudnia br. kończy nam się umowa na obsługę i utrzymanie PSZOK-u i tutaj pojawia się pytanie czy w nowym przetargu w dalszym ciągu moglibyśmy rozliczać odpady odbierane w PSZOK-u ryczałtowo czy po nowelizacji ustawy konieczne będzie rozliczanie tych odpadów od tony? W art. 6f ust.3 napisano, że “podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowi stawka za 1 Mg odebranych odpadów komunalnych” i nie jest dla nas do końca jasne czy dotyczy to odpadów odbieranych bezpośrednio od mieszkańca czy tych z punktu PSZPK również.
 • Jak rozwiązać poniższy problem. Pani przyniosła deklarację syna, który przebywa w zakładzie karnym od lipca 2018 roku ale ten fakt zgłasza dopiero dzisiaj czy ja mam prawo cofnąć się do tego lipca 2018 r czy tylko mogę zmienić od listopada 2019r. Tak myślę a jak by podatnik dostarczył jakieś zaświadczenie z zakładu karnego to można to uwzględnić i cofnąć się aż tyle czasu?
 • Czy zwolnienie w części z opłaty z uwagi na kompostowanie bioodpadów jest obowiązkowe i czy musi to być wykazane w treści deklaracji?
 • Mam pytanie dotyczące rachunku bankowego dla odpadów komunalnych. Od początku roku mamy konta indywidualne dla każdej nieruchomości, jednak opłaty te wpływają na wspólny rachunek bankowy wraz z innymi podatkami. Czy powinniśmy mieć osobny rachunek główny dla śmieci?

- Nadpłaty przy deklaracjach składanych w ciągu 6 miesięcy od zgonu domownika
- Okres bieżący na złożenie nowej deklaracji
- Co zrobić, gdy deklaracja jest złożona po 10 następnego miesiąca
- Opłata za nieruchomość rekreacyjną
- Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych
- Kontrola segregacji odpadów komunalnych
- Kontrola zadeklarowanego kompostowania bioodpadów powstających na terenie nieruchomość
- Określenie wysokości należnej opłaty zgodnie z przepisami wprowadzonymi nowelizacją ustawy

Prowadzący

Robert Litwinek- były Sekretarz Gminy Baranów, trener – prowadzący szkolenia. Współpracownik wielu samorządów. Gmina Baranów jako pierwsza w Polsce, już od początku 2012 roku wprowadziła nowe rozwiązania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi; została laureatem Konkursu: Samorządowy Lider Zarządzania 2012 – w kategorii Gminy wiejskie. Robert Litwinek przeprowadził kilkaset szkoleń dla gmin i związków międzygminnych z tematyki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucji administracyjnej zaległości w opłatach oraz nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Osoba świetnie orientująca się w problemach jakie napotykają pracownicy gmin w stosowaniu przepisów ustawy śmieciowej.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 359.00
17 kwietnia 2020