Dzierżawy nieruchomości

Dzierżawy nieruchomości gminnych w świetle aktualnych przepisów; zawieranie, wypowiadanie umów

 Nasz prelegent: praktyk – osoba z wieloletnim doświadczeniem w gosp. nieruchomościami, świetnie znająca tematykę dzierżaw

Jak prawidłowo dzierżawić oraz wynajmować nieruchomości gminne? Jak postępować przy dzierżawach tablic reklamowych, dróg wewnętrznych, lokali handlowych?

Jakie zasady określić w uchwale rady? Co powinny zawierać umowy dzierżawy, jak obliczać czynsz?

ustalenie stawek czynszu dzierżawy lub najmu w drodze zarządzenia, zasady naliczenia podatku VAT, terminy płatności czynszu

Prowadząca omówi pytania, które zebraliśmy w trakcie badania i rozmów z 60 gminami – przykłady z wielu urzędów

W programie szkolenia m.in.:


1. Przepisanie dzierżawy z ojca na syna bez konieczności przetargu.
2. Dzierżawa jednej większej działki przez kilku dzierżawców – problem z ustanowieniem powierzchni, klasy.
3. Wyliczanie powierzchni dzierżaw – czy trzeba wykonywać operaty?
4. Najnowsze stawki za dzierżawę, nowe umowy.
5. Zawieranie, wypowiedzenie i przedłużanie umów dzierżawy– przykładowa umowa, jakie wymagania trzeba zachować? Jak wypowiedzieć umowę rolnikowi? Ważne przyczyny, jakie można podać rolnikom przy wypowiedzeniu.
6. Zastosowanie ustawy w praktyce na przykładach z UMiG Buk.
7. Umowy dzierżawy na cele rolne. Forma umowy dzierżawy.
8. VAT w rozliczeniu – czy jest to dzierżawa, rolnicza, nierolnicza.
9. Czy reklamy można traktować pod dzierżawy?
10. Bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych.
11. Wypowiedzenia umów dzierżaw zawartych na czas nieoznaczony. Czy koniecznie trzeba ustalić datę pewną początku umowy dzierżawy lub roku dzierżawnego?
12. Płatność czynszu „z dołu”, „z góry” w jakich umowach?
13. Sprzedaży gruntu pod pawilonami handlowymi nietrwale związanymi z gruntem stanowiącymi własność dzierżawcy. Targowisko miejskie. Czy wystarczy tylko umowa dzierżawy na okres 10 lat i grunt pod pawilonami można sprzedać dzierżawcom?
14. Dzierżawy ruchomości i rozliczenia w ramach tych dzierżaw.
15. Czy przy umowach miesięcznych można stosować taki zapis: „Tytułem zabezpieczenia roszczeń wydzierżawiającego o zapłatę czynszu dzierżawnego oraz kosztów eksploatacyjnych, a także naprawy ewentualnych szkód w przedmiocie umowy dzierżawy, Dzierżawca wpłaca kaucję w wysokości dwukrotnego czynszu”.
16. Jakie skutki roszczeniowe i odszkodowawcze (po zakończeniu umowy dzierżawy) ma zapis w umowie: -„strony zgodnie ustalają, iż Dzierżawca ma prawo dokonania, na własny koszt i ryzyko, zabudowy przedmiotu dzierżawy - budynkiem handlowym lub altaną ogrodową wraz z dokonaniem trwałych nasadzeń”, oraz -„Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w mieniu Dzierżawcy powstałe na skutek zdarzeń losowych”.
17. Kompensata za nakłady poniesione przez Dzierżawcę na budynek przedszkola stanowiący własność gminy. Kompensata umowna i jednostronna.
18. Czy gmina może wypowiedzieć umowy dzierżawy zawarte „ od dnia 01 stycznia 2000 r. do dnia przekazania ogródków na rzecz PZDz” i żądać wydania gruntu.
19. Czy można określić kwotą nakłady w ramach „zwykłego zarządu”?
20. Czy ustawa o ustroju rolnym ma wpływ na już zawarte umowy?
21. Umowa, naliczanie czynszu – jakie są ogólnie zasady naliczania? Gmina posiada zarządzenia niezmieniane od 14 lat, stawki od 14 lat są takie same, jest umowa dzierżawy - czy zmieniać umowy? Przeliczenia, przykłady; od czego zacząć żeby było zgodnie z przepisami?
22. Umowa wydzierżawienia rolnikom – wydzierżawienie w zamian za rentę, za ubezpieczenie – omówienie. Czy powinna być pobierana opłata skarbowa za sporządzoną umowę?
23. Dzierżawy mienia komunalnego: w ewidencji gruntów działka rolna nie była dzierżawiona przy lesie; były na niej zadrzewienia i zakrzewienia powyżej 10 lat, jak ją przywrócić taką działkę do funkcji rolnej?
24. Co zrobić jeśli jest teren chroniony Natura 2000.
25. Zmiana przeznaczenia gruntów – „Odrolnienie gruntów”.

od 300.00 zł

Brak dostępnych szkoleń.