Dzierżawy nieruchomości

Dzierżawy nieruchomości gminnych w świetle aktualnych przepisów; zawieranie, wypowiadanie umów

 Nasz prelegent: praktyk – osoba z wieloletnim doświadczeniem w gosp. nieruchomościami, świetnie znająca tematykę dzierżaw

Jak prawidłowo dzierżawić oraz wynajmować nieruchomości gminne? Jak postępować przy dzierżawach tablic reklamowych, dróg wewnętrznych, lokali handlowych?

Jakie zasady określić w uchwale rady? Co powinny zawierać umowy dzierżawy, jak obliczać czynsz?

ustalenie stawek czynszu dzierżawy lub najmu w drodze zarządzenia, zasady naliczenia podatku VAT, terminy płatności czynszu

Prowadząca omówi pytania, które zebraliśmy w trakcie badania i rozmów z 60 gminami – przykłady z wielu urzędów

W programie szkolenia m.in.:


1. Przepisanie dzierżawy z ojca na syna bez konieczności przetargu.
2. Dzierżawa jednej większej działki przez kilku dzierżawców – problem z ustanowieniem powierzchni, klasy.
3. Wyliczanie powierzchni dzierżaw – czy trzeba wykonywać operaty?
4. Najnowsze stawki za dzierżawę, nowe umowy.
5. Zawieranie, wypowiedzenie i przedłużanie umów dzierżawy– przykładowa umowa, jakie wymagania trzeba zachować? Jak wypowiedzieć umowę rolnikowi? Ważne przyczyny, jakie można podać rolnikom przy wypowiedzeniu.
6. Zastosowanie ustawy w praktyce na przykładach z UMiG Buk.
7. Umowy dzierżawy na cele rolne. Forma umowy dzierżawy.
8. VAT w rozliczeniu – czy jest to dzierżawa, rolnicza, nierolnicza.
9. Czy reklamy można traktować pod dzierżawy?
10. Bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych.
11. Wypowiedzenia umów dzierżaw zawartych na czas nieoznaczony. Czy koniecznie trzeba ustalić datę pewną początku umowy dzierżawy lub roku dzierżawnego?
12. Płatność czynszu „z dołu”, „z góry” w jakich umowach?
13. Sprzedaży gruntu pod pawilonami handlowymi nietrwale związanymi z gruntem stanowiącymi własność dzierżawcy. Targowisko miejskie. Czy wystarczy tylko umowa dzierżawy na okres 10 lat i grunt pod pawilonami można sprzedać dzierżawcom?
14. Dzierżawy ruchomości i rozliczenia w ramach tych dzierżaw.
15. Czy przy umowach miesięcznych można stosować taki zapis: „Tytułem zabezpieczenia roszczeń wydzierżawiającego o zapłatę czynszu dzierżawnego oraz kosztów eksploatacyjnych, a także naprawy ewentualnych szkód w przedmiocie umowy dzierżawy, Dzierżawca wpłaca kaucję w wysokości dwukrotnego czynszu”.
16. Jakie skutki roszczeniowe i odszkodowawcze (po zakończeniu umowy dzierżawy) ma zapis w umowie: -„strony zgodnie ustalają, iż Dzierżawca ma prawo dokonania, na własny koszt i ryzyko, zabudowy przedmiotu dzierżawy - budynkiem handlowym lub altaną ogrodową wraz z dokonaniem trwałych nasadzeń”, oraz -„Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w mieniu Dzierżawcy powstałe na skutek zdarzeń losowych”.
17. Kompensata za nakłady poniesione przez Dzierżawcę na budynek przedszkola stanowiący własność gminy. Kompensata umowna i jednostronna.
18. Czy gmina może wypowiedzieć umowy dzierżawy zawarte „ od dnia 01 stycznia 2000 r. do dnia przekazania ogródków na rzecz PZDz” i żądać wydania gruntu.
19. Czy można określić kwotą nakłady w ramach „zwykłego zarządu”?
20. Czy ustawa o ustroju rolnym ma wpływ na już zawarte umowy?
21. Umowa, naliczanie czynszu – jakie są ogólnie zasady naliczania? Gmina posiada zarządzenia niezmieniane od 14 lat, stawki od 14 lat są takie same, jest umowa dzierżawy - czy zmieniać umowy? Przeliczenia, przykłady; od czego zacząć żeby było zgodnie z przepisami?
22. Umowa wydzierżawienia rolnikom – wydzierżawienie w zamian za rentę, za ubezpieczenie – omówienie. Czy powinna być pobierana opłata skarbowa za sporządzoną umowę?
23. Dzierżawy mienia komunalnego: w ewidencji gruntów działka rolna nie była dzierżawiona przy lesie; były na niej zadrzewienia i zakrzewienia powyżej 10 lat, jak ją przywrócić taką działkę do funkcji rolnej?
24. Co zrobić jeśli jest teren chroniony Natura 2000.
25. Zmiana przeznaczenia gruntów – „Odrolnienie gruntów”.

od 300.00 zł
małopolskie
26 czerwca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
mazowieckie
16 września 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
wielkopolskie
17 września 2019
Zobacz na mapie
zachodniopomorskie
18 września 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
warmińsko - mazurskie
06 listopada 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
podlaskie
07 listopada 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
lubelskie
08 listopada 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie