Split payment w gminie

Na czym gmina może zyskać stosując SPLIT PAYMENT? Zwrot podatku w JST stosującej mechanizm podzielonej płatności.

Rozliczanie VAT w gminach

 

Jakie są sposoby określenia proporcji do celów częściowego odliczenia VAT w JST?

 

Jak odzyskać podatek VAT zgromadzony na rachunku bankowym JST?

Na szkoleniu omówimy:
ROZLICZANIE PODATKU VAT NALEŻNEGO


Moment powstania obowiązku podatkowego:
- najem, dzierżawa i podobne usługi;
- dostawa: wody, ciepła, prądu, gazu;
- rozliczenie usług budowalnych;
- refakturowanie usług;
- dostawa nieruchomości.
Rozliczenie zaliczek
Rozliczenie dotacji
Podstawa opodatkowania

Odliczenie podatku naliczonego
- pełne odliczenie (przyporządkowanie nabyć do poszczególnych rodzajów działalności);
- odliczenie częściowe;
- brak prawa do odliczenia podatku naliczonego;
- terminy dokonania rozliczeń;
- korekta odliczenia podatku naliczonego.

Mechanizm podzielonej płatności – tzw. split payment

 • Współdzielona płatność – split payment
 • Środki pieniężne gromadzone na rachunku bankowym JST
 • W jaki sposób odzyskać podatek VAT zgromadzony na rachunku bankowym JST?
 • Co w przypadku braku zgody Naczelnika Urzędu Skarbowego na uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku JST?
 • Jak będzie wyglądała zapłata należności za nabytą usługę lub towar?
 • Split payment a dobra wiara podatnika 
 • Zwrot podatku w JST stosującej mechanizm podzielonej płatności
 • Obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej
 • Jakie są sposoby określenia proporcji do celów częściowego odliczenia VAT w JST?
 • W jaki sposób przeciwdziałać wykorzystaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (STIR)?
 • Jakie kolejne zmiany wprowadzi ustawa o podatku od towarów i usług?
 • Wprowadzenie kas rejestrujących online
 • Elektroniczny wykaz podatników VAT
 • Uproszczenia w podatku od towarów i usług

UWAGA! Szkolenie poprowadzi praktyk, pracownik Urzędu Miasta, specjalista w zakresie rozliczania podatku VAT. 

W programie m.in.:

- Czy split payment ma wpływ na JPK?
- Odliczanie VAT: z jakich wydatków możemy odliczyć VAT w stu procentach? W jakim zakresie gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT? Czy uwzględniać prewspółczynnik? Jaką metodą wyliczyć prewspółczynnik?
- Odliczanie VAT od wody i kanalizacji, czy VAT odliczać według wskaźników czy proporcji?
- Kwalifikowalność podatku VAT w projektach
- Jaka jest możliwość wykorzystania środków unijnych po centralizacji?
- Zakupy, jakich dokonują szkoły od rolników ryczałtowych
- Stołówki – stawka podatku VAT w przypadku usług stołówkowych
- Jak zrobić korekty po roku? Jak będzie wyglądało rozliczenie za obecny rok?
- Indywidualna metoda zastosowania prewspółczynnika, omówienie metod.
- Czy w gminie może wystąpić odwrotne obciążenie w przypadku usług budowlanych?
- Czy gminy zobowiązane są do stosowania prewspółczynnika wynikającego z Rozporządzenia Ministra Finansów czy z ustawy o podatku od towarów i usług?
- Czy prewspółczynnik należy uzgodnić z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego?
- Czy każda sprzedaż poza VAT powoduje konieczność zastosowania prewspółczynnika?
- Centralizacja w jednostce głównej
- Deklaracja podatku scentralizowanego
- Jak przyjmować deklaracje?
- Interpretacja zmieniających się przepisów, omówienie od strony praktycznej
- Odzyskiwanie VAT przy prewspółczynniku
- Ewidencja w szkołach

od 300.00 zł

Brak dostępnych szkoleń.