Jak wynagradzać nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek? Jak zorganizować egzamin maturalny w roku 2020? Jakie terminy rekrutacji na rok szkolny 2020/2021?Jak zorganizować zakończenie roku szkolnego? Awans zawodowy nauczycieli w czasie trwania nauczania zdalnego. Jak unormować sprawy związane z bieżącym ocenianiem uczniów? W jaki sposób dyrekcja powinna nadzorować pracę wszystkich pracowników?

od 359.00 zł

Szkolenie dedykowane dyrektorom oraz nauczycielom szkół średnich

Jak przygotować zebranie rady pedagogicznej podsumowującej pracę szkoły w roku szkolnym 2019/2020?
Dzielimy się doświadczeniami i pomysłami! Zapraszamy do dyskusji na czacie podczas naszego wideoszkolenia! Nikt tak dobrze jak Państwo - Dyrektorzy szkół średnich - nie wie, w jak trudnej roli znalazły się obecnie szkoły i uczniowie. Będziemy tłumaczyć, wyjaśniać, dzielić się doświadczeniami i pomysłami w tym trudnym dla wszystkich czasie. Powiemy o maturach 2020. Powiemy o zebraniu rady pedagogicznej dotyczące klasyfikacji rocznej i końcowej a także podsumowujące pracę szkoły w roku szkolnym 2019/2020.Przedstawimy sprawdzone propozycje prowadzenia lekcji w formie zdalnej, zgodnie z wymogami RODO. Omówimy też możliwe formy zakończenia roku szkolnego 2019/20. Będziemy mówić o tym, jak nadzorować pracę nauczycieli i jak ich rozliczać w kontekście godzin pracy

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

 • Jak naliczać wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i dodatki oraz inne składniki wynagrodzenia w czasie pracy zdalnej?
 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020.Przepisy prawa a ocenianie w nauczaniu zdalnym. Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe w nauczaniu zdalnym
 • Na co zwrócić szczególną uwagę przy organizacji egzaminu maturalnego w czasie epidemii?
 • Jak przeprowadzić rekrutację do szkoły ponadpodstawowej? Jakie jeszcze zmiany czekają dyrektorów liceów w procesie rekrutacji na najbliższy rok szkolny?
 • .Do kiedy będzie trwał rok szkolny? Kiedy można zorganizować zakończenie roku?
 • Jaką moc prawną będzie miała Rada Pedagogiczna odbyta zdalnie?
 • Jak unormować sprawy związane z ocenianiem? Jak oceniać uczniów? Co w sytuacji, gdy uczeń kwestionuje wystawioną ocenę?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Informacja - zdalne nauczanie,
 • Informacje dla nauczycieli,
 • Jak tworzyć ankiety w formularzach Google,
 • Lekcja,
 • Polecenie pracy zdalnej,
 • Porozumienie o zadaniowym systemie czasu pracy,
 • Powierzenie pracownikowi innej pracy,
 • Raport,
 • Tabela - organizacja pracy nauczycieli,
 • Uchwała w sprawie klasyfikacji rocznej,
 • Wzór pisma informującego rodzica o przewidywanych ocenach rocznych,
 • Zarządzenie Dyrektora - egzaminy,
 • Zarządzenie Dyrektora - monitorowanie,
 • Zarządzenie Dyrektora - zasady zaliczania godzin,
 • Zawiadomienie o wynagrodzeniu pracownika za czas przestoju.Szczegółowy program szkolenia:

1. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020.Przepisy prawa a ocenianie w nauczaniu zdalnym. Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe w nauczaniu zdalnym. Zebranie rady pedagogicznej dotyczące klasyfikacji rocznej i końcowej a także podsumowujące pracę szkoły w roku szkolnym 2019/2020.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna- jak dokonać oceny jej efektywności?

 • Jak oceniać uczniów także w czasie nauczania zdalnego?
 • Co można wziąć pod uwagę oceniając uczniów?
 • Klasyfikacja roczna – co mówią przepisy prawa?
 • Jak prawidłowo wystawić uczniowi ocenę z zachowania?
 • Co nauczyciel powinien wziąć pod uwagę wystawiając uczniowi ocenę z zachowania?
 • Jak informować rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych?
 • Jak przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy zdalnie?
 • W jakich sytuacjach przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny dla ucznia?
 • Jak postępować w przypadku zastrzeżenia rodziców lub ucznia/słuchacza co do zgodności z prawem i procedurą wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub oceny klasyfikacyjnej z zachowania?
 • Jak przeprowadzić sprawdzian wiadomości i umiejętności w nauczaniu zdalnym?
 • Jaki powinien być porządek zebrania rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji?
 • Jaki powinien być przebieg takiego zebrania?
 • Jaka jest rola rady pedagogicznej i sposoby podejmowania uchwał w nauczaniu zdalnym?
 • Jak powinna brzmieć uchwała w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i końcowej w roku szkolnym 2019/2020?
 • Jak przygotować zebranie rady pedagogicznej podsumowującej pracę szkoły w roku szkolnym 2019/2020?
 • Jak ocenić efekty działalności statutowej szkoły?
 • Jakie zadania stoją przed nauczycielami i specjalistami w stosunku do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych?
 • Jak dokonać oceny udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej za rok szkolny 2019/2020?
 • Jak przygotować okresową wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia

2. Jak rozliczać pracę nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek? Awans zawodowy w czasie epidemii.

 • Kiedy praca zdalna nauczycieli, kiedy przestój i gotowość do pracy?
 • Jak rozliczać nauczycieli z odbytych zajęć i obowiązków?
 • Jak naliczać wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i dodatki oraz inne składniki wynagrodzenia w czasie pracy zdalnej?
 • Jak rozliczać pracę pracowników administracji i obsługi?
 • Nauczyciele mają być wynagradzani tylko za zrealizowane lekcje - jak więc rozliczać np. nauczycieli w-f?
 • Jak właściwie napisać ocenę dorobku zawodowego?
 • Jak przeprowadzić procedurę awansu zawodowego w czasie nauczania zdalnego?
 • Jakie przepisy prawa regulują kwestie awansu zawodowego w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek?


3. Jak organizować matury w czasie epidemii? Jak odpowiednio zabezpieczyć maturzystów? Jak spełnić wszystkie przepisy bezpieczeństwa?Jak zorganizować zakończenie roku szkolnego?
• Jak zapewnić bezpieczną pracę komisji i maturzystów? Jak zorganizować wejście na egzamin?
• Czy uczniowie mają pisać maturę w maseczkach?
• Co z uczniami, którzy posiadają choroby współistniejące? Czy mają pisać matury ze wszystkimi uczniami?
• Jak zorganizować maturę ucznia na kwarantannie? Czy jest możliwość przełożenia takiej matury? Jeżeli tak, to na jaki termin?
• Jaką dokumentację dotyczącą matur należy przygotować w obecnej sytuacji?
• Czy zawierając porozumienie w sprawie obecności nauczycieli z innej szkoły podczas matur, powinno się podpisać również umowę o powierzeniu danych osobowych?
• Przemieszczanie się członków komisji – w szkole podczas matur jest zawsze jeden nauczyciel z innej szkoły – czy teraz też tak będzie?
• Co zrobić z nauczycielem, który nie przestrzega zadań zespołu podczas egzaminu?
• Jak długo należy przechowywać dokumentację powstałą podczas organizowania matury?
• Jak rozmawiać z zaniepokojonym maturzystą?
• Jak interpretować zwolnienie lekarskie w czasie odbywających się matur?
• Jak przeprowadzić maturę, jeśli w jednej sali jest przewidzianych 90 uczniów?

• Jak przygotować szkołę do wprowadzenia elektronicznego świadectwa?
• Czy zostanie wprowadzony obowiązek elektronicznego podpisu dyrektorów szkół?
• Czy elektroniczne świadectwo będzie wykorzystane przy rekrutacji do szkół?
• W jaki sposób i w jakiej formie będą wydawane świadectwa uczniom?
• Czy będzie wersja elektroniczna świadectwa?
• Czy możliwe jest wydłużenie roku szkolnego kosztem wakacji?
• Do kiedy będzie trwał rok szkolny?
• Kiedy można zorganizować zakończenie roku?
• Jak organizować zakończenie roku szkolnego, jeżeli ani nauczyciele, ani uczniowie nie mogą być w szkole?
• W jaki sposób będą wydawane świadectwa uczniom? Czy uczeń będzie mógł odebrać świadectwo w umówionym czasie osobiście? Czy jest możliwość otrzymania świadectwa skanem, kurierem czy pocztą?
• Drukowanie świadectw – jak mają sobie z tym poradzić wychowawcy? Czy aby wydrukować takie świadectwo, wychowawcy muszą przyjść do szkoły, czy mogą to zrobić w domu?
• Czy nauczyciel ma możliwość nagrać film z pożegnaniem i podziękowaniem dla uczniów zamiast oficjalnego zakończenia?


4. Jak prowadzić rekrutację do szkół ponadpodstawowych?
• Czy będzie możliwa rekrutacja do liceum do klasy pierwszej - zdalnie? Co jeśli nie mamy rekrutacji elektronicznej?
• Jak stosować przepisy RODO w przypadku rekrutacji elektronicznej? Co jeśli dane ucznia tj.: PESEL wyciekną? Kto za to odpowie?
• W jakiej formie przeprowadzić rekrutację? Czy można przeprowadzić rekrutację w sposób zdalny, czy wystawić skrzynki podawcze przed szkołę?
• Jaka miałaby być forma i sposób rekrutacji prowadzonej zdalnie? Czy rekrutacje odbędą się w terminie? Czy również termin rekrutacji trzeba będzie przenieść?
• Czy będzie zmieniona organizacja roku szkolnego?
• Jak się dostosować do zmian? Czy przyjmować chętnych do LO, jeśli nie będzie egzaminu ośmioklasisty?

5. Jak klasyfikować uczniów? Czy możliwa jest klasyfikacja ucznia on-line? Jak unormować sprawy związane
z ocenianiem?

• Jak realizować/dokończyć podstawę programową w czasie nauczania zdalnego?
• Jak unormować sprawy związane z ocenianiem? Jak oceniać uczniów? Za co dokładnie można wystawić ocenę, a za co lepiej nie?
• Jak rozwiązać kwestie dotyczące poprawy ocen? W jaki sposób dopytywać ucznia?
• Czy i jak poprawiać oceny sprzed 12 marca?
• Czy można wystawiać uczniom tylko te oceny, które oni chcą? Co w sytuacji, gdy uczniowi nie podoba się wystawiona ocena?
• Czy jest możliwość sprawdzenia samodzielnej pracy ucznia? Jak rzetelnie oceniać uczniów za wykonane prace domowe?
• Jak nakłonić uczniów do aktywnego uczestniczenia w lekcjach online?
• Jaką moc prawną będzie miała Rada Pedagogiczna odbyta zdalnie? Na jakiej platformie najlepiej zorganizować spotkanie nauczycieli? Czy można zwołać radę pedagogiczną w normalnych warunkach, w czasie epidemii?
• Czy dyrektor może samodzielnie sklasyfikować uczniów według prawa oświatowego?
• Jak stworzyć nowe zarządzenie klasyfikacyjne – co powinno zawierać? Czego nie może zabraknąć?
• Czy klasyfikację uczniów można zrobić za pomocą jedynie dziennika elektronicznego?
• Jak prowadzić działania rady pedagogicznej w trybie obiegowym?


6. Jak wykorzystywać narzędzia do nauczania zdalnego? Jak organizować lekcje online?

• Jak dostosować nauczanie do możliwości technicznych szkoły i uczniów?
• Jak uniknąć chaosu związanego z używaniem różnych komunikatorów przez nauczycieli w kontakcie
z uczniami?
• Jak zorganizować przekazywanie zadań domowych i materiałów naukowych na wielu platformach jednocześnie?
• Z jakich komunikatorów korzystać w kontaktach z uczniami, zgodnie z przepisami RODO?
• Która platforma, rekomendowana przez Ministerstwo, powinna być przeznaczona do spotkań online uczeń - nauczyciel? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie? Przydatne rozwiązania
• Kłopoty związane z przeciążeniem serwerów. Jak radzić sobie ze słabą przepustowością łączy?
• Jakie są zasady realizacji spotkania on-line nauczyciela z uczniami?
• W jaki sposób dyrektor powinien nadzorować wszystkie działania i obowiązki nauczycieli? Jak sprawdzić, czy program zajęć jest faktycznie zrealizowany przez nauczycieli? Czy wystarczy potwierdzenie prowadzenia zajęć przez nauczyciela lub przekazywanie materiałów, wpis zajęć i wpis obecności uczniów, którzy oddają materiały nauczycielom?
• W jaki sposób dyrektor powinien rozmawiać z nauczycielami, aby dostosowywali ilość wysyłanych materiałów i prac domowych do możliwości uczniów?
• Jak motywować nauczycieli?
• Jak reagować na skargi od uczniów na zróżnicowaną ilość zadawanych prac domowych w sytuacji, w której jeden nauczyciel zadaje za dużo, inny z kolei za mało?
• Czy nauczyciele powinni być dostępni dla uczniów poza zajęciami lekcyjnymi? W jaki sposób uczniowie maja możliwość konsultowania się z nimi?
• Ile czasu może spędzić uczeń przed komputerem zgodnie z przepisami BHP?
• Czy można i w jakich przypadkach usprawiedliwić nieobecność ucznia podczas zajęć on-line z powodu złego samopoczucia?
• Czy można wpisać nieobecność, jeśli uczeń nie zaloguje się w systemie na czas?
• Jak przeprowadzić lekcje, jeśli dzieci nie mogą usiąść fizycznie przed komputerem?
• Jak zadawać zadania na zdalnym spotkaniu? Jak uczniowie mają odsyłać zadania?
• Jak rozmawiać z uczniami podczas spotkania online?
• Z jakich rozwiązań i form kontaktu nauczycieli z uczniami można korzystać w przypadku problemów technicznych z serwerem?
• Jak poradzić sobie z nauczaniem on-line, jeśli platforma jest bardzo mało przepustowa?
• Jak radzić sobie z trollowaniem podczas lekcji online? Czy można się przed tym ustrzec?
• Jak kontrolować obecność uczniów, jeżeli mają wyłączone kamery?
• W jakiej formie uczniowie mają składać podania? Czy przesyłać w Wordzie, czy mają je pisać odręcznie? Podpisywać, skanować i odsyłać bez podpisu, czy mają przesyłać mail z załączonym podaniem?
• W jakiej formie powinny odbywać się zajęcia z religii?
• Czy zajęcia opiekuńcze powinny się odbywać? Czy powinny być zawieszone?
• W jaki sposób prowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne bądź rewalidacyjne ucznia z psychologiem szkoły? Jak często? Jak psycholog, pedagog jest rozliczany za odbyte zajęcia?
• Metody i formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej?
• Jak pracować z uczniami z orzeczeniami, będącymi pod opieką psychologa bądź psychiatry?
• Jakie formy pomocy zdalnej możemy stosować w pracy z dzieckiem z Aspergerem?
• Jak pomagać uczniom w traumie? Jakie wsparcie psychologiczne możemy zaproponować uczniom?
• Jak mają radzić sobie małe gminy, gdzie nie wszyscy mają laptopy i nie ma możliwości nauki zdalnej?
• Jak rozwiązać problem rodzin wielodzietnych, w których jest tylko jeden komputer?
• Kto powinien pokrywać koszt płynów do dezynfekcji, maseczek i rękawic jednorazowych używanych na terenie szkoły?
• Kiedy uczniowie wrócą do szkoły?
• Jakie działania podejmować w przypadku braku informacji ze strony ministerstwa?
• Jak zmienić regulamin szkoły?
• Czy zmiana statutu szkoły jest możliwa? Jakie są konsekwencje zmienienia statutu? Z jakich przepisów prawa można korzystać, jeśli nie ma stanu klęski żywiołowej?
• Co zrobić, jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie lekcji w czasie rzeczywistym?
• Czy programy do odbycia rady pedagogicznej online dają możliwość przeprowadzenia głosowania?
• Kto odpowiada za stan zdrowia pracownika szkoły?
• Jak pomóc nauczycielowi, który nie umie obsługiwać komputera oraz wszystkich platform? Jak wtedy mają wyglądać zajęcia?
• Dla nauczycieli starszej daty: jak korzystać z Internetu i nauczania zdalnego?
• Czy termin letnich wakacji 2020 zostanie przesunięty? Co z rekrutacjami na studia i do szkół średnich na rok szkolny 2020/2021? Czy propozycja ZNP- konkurs świadectw dojdzie do skutku?
• Jak reagować na skargi od uczniów na zróżnicowaną ilość zadawanych prac domowych w sytuacji, w której jeden nauczyciel zadaje za dużo, inny z kolei za mało?


Prowadzący

Agnieszka Wierzchowska - dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku, wcześniej Zastępca Dyrektora Wydziału Informacji i Programów Rządowych Kuratorium Oświaty w Warszawie, a następnie Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie. Z wykształcenia nauczyciel języka niemieckiego. Ze szkołą związana od 2003 r., funkcję dyrektora liceum pełni od 2013 r. Ukończyła również studia na kierunku stosunki międzynarodowe na UMK w Toruniu, a także wiele kursów doskonalących. Aktywna tutorka, a także zwolenniczka idei oceniania kształtującego.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 359.00
25 maja 2020