Zatrudnianie cudzoziemców

Jak wygląda procedura wydawania decyzji? Jakie są podstawy prawne w decyzjach? Czy i kiedy można odstąpić od uzasadnienia?

Zatrudnianie cudzoziemców w PUP. Jak wygląda procedura wydawania decyzji? Jakie są podstawy prawne w decyzjach? Czy i kiedy można odstąpić od uzasadnienia?"

- Ruch bezwizowy obywateli Ukrainy - jakie dokumenty muszą posiadać, aby wykonywać pracę w Polsce?
- Jak wygląda procedura zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca "krajowego" i cudzoziemca "dyrektywowego"?
- W jakich przypadkach podmiot powierzający wykonywanie pracy sezonowej może powierzyć cudzoziemcowi wykonanie innej pracy poza sekcjami PKD? 
- Kiedy nie można wydać nowego pozwolenia? 
- Kiedy nie jest wymagane nowe oświadczenie?
- W jakich przypadkach można odmówić rejestracji oświadczenia?

- Jak wygląda rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom od 2018? 
- Jak wygląda procedura wydawania decyzji przy pracach sezonowych?
- Jak powinna przebiegać współpraca PUP z agencjami zatrudniania? 
- Kiedy stracą ważność oświadczenia o zamiarze wykonywania pracy?
- Dlaczego ważna jest wiza w zatrudnianiu cudzoziemca i co oznacza dla PUP zniesienie wiz Ukraina-Polska?
- Tytuły pobytowe wydawane przez inne państwa strefy Schengen. Czy można zarejestrować oświadczenie/wydać pozwolenie?

Zostaną omówione także przepisy KPA:

 – wezwanie do usunięcia braków formalnych wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni pod rygorem pozostawienia podania bez rozpoznania
 – obowiązek poinformowania o pozostawienia wniosku bez rozpoznania
– podstawa prawna wezwania strony do uzupełnienia materiału dowodowego lub złożenia wyjaśnień w toku postępowania administracyjnego
 – obowiązek zawiadomienia strony o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia
 – obowiązek przekazania ponaglenia w terminie 7 dni do drugiej instancji (MRPiPS) wraz z odpowiedzą na zarzuty
 – nie odstępowanie bez uzasadnionej przyczyny od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym
 – pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczone (przez notariusza); adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy i doradca podatkowy mogą sami uwierzytelniać odpisy udzielonych im pełnomocnictw
 – obowiązek poinformowania o możliwościach wypowiedzenia się co do zebranych dowodów oraz wskazania przesłanek zależnych od strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony

Szkolenie poprowadzi praktyk z Powiatowego Urzędu Pracy , który przygotował dla Państwa wzory pism i druki do wykorzystania w codziennej pracy

od 479.00 zł
579.00 zł
świętokrzyskie
17 września 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
podkarpackie
18 września 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
małopolskie
19 września 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
śląskie
20 września 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
łódzkie
21 września 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie