Zatrudnianie cudzoziemców

Jak wygląda procedura wydawania decyzji? Jakie są podstawy prawne w decyzjach? Czy i kiedy można odstąpić od uzasadnienia?

Zatrudnianie cudzoziemców w PUP. Jak wygląda procedura wydawania decyzji? Jakie są podstawy prawne w decyzjach? Czy i kiedy można odstąpić od uzasadnienia?"

- Ruch bezwizowy obywateli Ukrainy - jakie dokumenty muszą posiadać, aby wykonywać pracę w Polsce?
- Jak wygląda procedura zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca "krajowego" i cudzoziemca "dyrektywowego"?
- W jakich przypadkach podmiot powierzający wykonywanie pracy sezonowej może powierzyć cudzoziemcowi wykonanie innej pracy poza sekcjami PKD? 
- Kiedy nie można wydać nowego pozwolenia? 
- Kiedy nie jest wymagane nowe oświadczenie?
- W jakich przypadkach można odmówić rejestracji oświadczenia?

- Jak wygląda rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom od 2018? 
- Jak wygląda procedura wydawania decyzji przy pracach sezonowych?
- Jak powinna przebiegać współpraca PUP z agencjami zatrudniania? 
- Kiedy stracą ważność oświadczenia o zamiarze wykonywania pracy?
- Dlaczego ważna jest wiza w zatrudnianiu cudzoziemca i co oznacza dla PUP zniesienie wiz Ukraina-Polska?
- Tytuły pobytowe wydawane przez inne państwa strefy Schengen. Czy można zarejestrować oświadczenie/wydać pozwolenie?

Zostaną omówione także przepisy KPA:

 – wezwanie do usunięcia braków formalnych wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni pod rygorem pozostawienia podania bez rozpoznania
 – obowiązek poinformowania o pozostawienia wniosku bez rozpoznania
– podstawa prawna wezwania strony do uzupełnienia materiału dowodowego lub złożenia wyjaśnień w toku postępowania administracyjnego
 – obowiązek zawiadomienia strony o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia
 – obowiązek przekazania ponaglenia w terminie 7 dni do drugiej instancji (MRPiPS) wraz z odpowiedzą na zarzuty
 – nie odstępowanie bez uzasadnionej przyczyny od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym
 – pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczone (przez notariusza); adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy i doradca podatkowy mogą sami uwierzytelniać odpisy udzielonych im pełnomocnictw
 – obowiązek poinformowania o możliwościach wypowiedzenia się co do zebranych dowodów oraz wskazania przesłanek zależnych od strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony

Szkolenie poprowadzi praktyk z Powiatowego Urzędu Pracy , który przygotował dla Państwa wzory pism i druki do wykorzystania w codziennej pracy

od 499.00 zł
579.00 zł
podkarpackie
05 listopada 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
lubelskie
06 listopada 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie