Nowa "ustawa alkoholowa"

NOWE DUŻE ZMIANY I NOWE OBOWIĄZKI DLA OSÓB WYDAJĄCYCH ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE. Czym skutkuje ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych obowiązująca od marca 2018 r.?

Otrzymają Państwo przydatne wzory pism:

 1. Nowa Uchwała limitowa,
 2. Pismo informujące o upływie terminu złożenia oświadczenia i/ lub terminu raty i dodatkowym 30 dniowym terminie na wykonanie tych obowiązków,
 3. Decyzja zmieniająca dane w zezwoleniu
 4. Decyzja w przypadku zgonu przedsiębiorcy
 5. Zezwolenie na wyprzedaż
 6. Decyzja o cofnięciu zezwolenia za nieprzestrzeganie warunków sprzedaży
 7. Wzór wniosku
 8. Potwierdzenie złożenia wniosku wraz z klauzulą informacyjną dot. RODO
 9. Zawiadomienie o kontroli przedsiębiorcy
 10. Orzeczenia i opinie prawne dotyczące procedury wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

Na szkoleniu omówimy m.in.:

 • Jakimi kryteriami ma kierować się gmina przy wprowadzaniu ograniczeń w sprzedaży alkoholu? Jakie są nowe kryteria wydawania zezwoleń i jak je interpretować?
 • W jaki sposób prawidłowo ustalić maksymalny limit zezwoleń na sprzedaż alkoholu? Jakie limity na poszczególne alkohole może przyjąć gmina? Jak w praktyce powinien wyglądać podział zezwoleń na sprzedaż dla poszczególnych kategorii zezwoleń?
 • Co powinny zawierać nowe uchwały Rady Gminy?
 • Na jakich zasadach będą opiniowane nowe uchwały?
 • W jakich przypadkach należy ograniczyć sprzedaż alkoholu w godzinach nocnych i jakimi kryteriami się kierować?
 • Czy gmina może dowolnie wyznaczyć przedział godzinowy ograniczania sprzedaży? Np. godzina 23.00-5.00?
 • W jaki sposób prawidłowo określać punkty, które uniemożliwiają sprzedaż alkoholu?
 • Jednorazowe limity na sprzedaż alkoholu podczas imprez masowych. Jakie są zasady wydawania jednorazowych zezwoleń, np. na festyny, koncerty?
 • Zezwolenia na cateringową sprzedaż alkoholu
 • Nowe zasady kontroli punktów sprzedaży alkoholu w związku ze zmianą ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jakie nowe obowiązki ma organ kontrolujący?
 • Kiedy gmina może odstąpić od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym? Jakie są zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych?
 • Jakimi kryteriami podczas wydawania zezwoleń kierować się w przypadku, gdy liczba wniosków o wydanie zezwolenia przewyższa ich maksymalną liczbę?
 • Jak ustalać miejsca przeznaczone do spożywania alkoholu? 
 • Jak prawidłowo przeprowadzić kontrolę punktu sprzedaży alkoholu i jaką dokumentację sporządzić?
 • Jakie informacje dotyczące zezwoleń alkoholowych można udostępniać? Jakie dane zamieszczać w BIP-ie?
od 300.00 zł

Brak dostępnych szkoleń.